Εγκυρότητα συμβάσεων

102.—(1) Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των τριών προηγούμενων άρθρων είναι άκυρες.

(2) Σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101, η Επιτροπή προτού να λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παραβάσεως, δύναται να θέσει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οι νεοϊδρυθέντες οργανισμοί επενδύσεων επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 99 για χρονικό διάστημα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

(4) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της που προβλέπει το εδάφιο (2), η Επιτροπή συνεκτιμά και το αν οι υπερβάσεις των ορίων των άρθρων 99, 100 και 101 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του οργανισμού επενδύσεων.