Παρέκκλιση από τα όρια των άρθρων 99, 100 και 101

103.—(1) Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 προκειμένου περί μετοχών που αποκτά ο οργανισμός επενδύσεων κατά την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές.

(2) Ο οργανισμός επενδύσεων οφείλει να εκποιεί τις μετοχές αυτές που κατέχει καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 99, 100 και 101, εντός ενός έτους από την απόκτησή τους, έστω και αν προβλέπει, μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, σημαντική αύξηση στην τιμή της μετοχής.

(3) Παράλειψη εκποίησης των μετοχών συνιστά παράβαση υποχρεώσεως του οργανισμού και επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.