Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις

104.—(1) Υπό την επιφύλαξη του ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 97, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις επιτρέπεται να επενδύει όλα τα στοιχεία ενεργητικού του σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον—

(α) Αναφέρει ρητά στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα και στο ενημερωτικό του δελτίο και στα διαφημιστικά του έντυπα ότι είναι οργανισμός επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις·

(β) δεν έχει τοποθετήσει περισσότερο από το είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) των καταθέσεών του στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ή σε πιστωτικά ιδρύματα του ίδιου ομίλου.

(2) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατάθεση στο Θεματοφύλακα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις.