Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

105.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, για κάθε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλουν να δημοσιεύουν—

(α) Ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 84·

(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση·

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης· και

(δ) τριμηνιαίες εκθέσεις.

(2) Η ετήσια, η εξαμηνιαία και οι τριμηνιαίες εκθέσεις δημοσιεύονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται—

(α) Τέσσερις μήνες προκειμένου περί της ετήσιας έκθεσης·

(β) δυο μήνες προκειμένου περί της εξαμηνιαίας έκθεσης·

(γ) ένα μήνα προκειμένου περί τριμηνιαίας έκθεσης.