Διαχειριστική χρήση και ετήσιες εκθέσεις

106.—(1) Η διαχειριστική χρήση του οργανισμού επενδύσεων έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση δύναται να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους με λήξη την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου.

(2) Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης, τα στοιχεία τα προβλεπόμενα στον Τύπο III του Πρώτου Παραρτήματος και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να μορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού επενδύσεων.