Εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις

107.—(1) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια I έως IV του Τύπου III του Πρώτου Παραρτήματος. Σε περίπτωση που ο οργανισμός επενδύσεων έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δεικνύουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι για το σχετικό εξάμηνο και οι προκαταβολές επί του μερίσματος που ο οργανισμός έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει.

(2) Στις τριμηνιαίες εκθέσεις περιέχεται κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων και τουλάχιστο των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων και η καθαρή αξία του μεριδίου.