Έλεγχος εκθέσεων

108.—(1) Οι ετήσιες, εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 105. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους που ορίζει προς τούτο το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του οργανισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και η διάθεση των κερδών.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής δύναται να καθορίζεται ενιαίος τύπος των ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων και της συνοπτικής καταστάσεως του προηγούμενου εδαφίου, έτσι ώστε να εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια ή πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οργανισμού επενδύσεων.