Δημοσίευση άλλων στοιχείων

109.—(1) Ο οργανισμός επενδύσεων κάθε φορά που εκδίδει, διαθέτει, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του και τουλάχιστο δύο φορές το μήνα, οφείλει να δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας την τιμή έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.

(2) Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει στον οργανισμό επενδύσεων να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μια φορά κάθε μήνα, εφόσον κρίνει ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.