Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001.