Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αμοιβαίο κεφάλαιο» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 13·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους, άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση άλλων κρατών ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία ή που τελούν υπό την εγγύηση άλλων κρατών ή των δημόσιων αυτών διεθνών οργανισμών

«διευθύνοντες», σε συνάρτηση με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Επενδύσεων, σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων εκπροσωπούν αυτή ή τα οποία χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων

«Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχειρίσεως» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Εταιρεία Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Κεφάλαιο I του Μέρους V του παρόντος Νόμου·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51(2) του παρόντος Νόμου, στο οποίο κατατίθενται προς φύλαξη τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων·

«Κανονισμός» σημαίνει τον κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου·

«καταστατικά έγγραφα», σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας αυτής·

«κινητές αξίες» σημαίνει δημόσια χρεόγραφα, μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεσή τους και συμβάσεων με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς καθώς και πιστοποιητικά καταθέσεων

«Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το Συντονισμό των Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων σχετικά με Ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/220/ΕΟΚ και με την οδηγία 95/26/ΕΚ·

«μερίδιο», σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει μερίδιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μεριδιούχος», σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων σημαίνει το δικαιούχο σε μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε μετοχή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» ή συνοπτικά, «οργανισμός επενδύσεων» σημαίνει οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.