Έκταση εφαρμογής

3.—(1) Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται οι οργανισμοί επενδύσεων που έχουν την έδρα και την κεντρική τους διοίκηση στη Δημοκρατία.

(2) Ως έδρα νοείται, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου, το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

(3) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.