Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4.—(1) Η διοικητική εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή εφορεύει τη λειτουργία των οργανισμών επενδύσεων, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των οργανισμών αυτών προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

(3) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών επενδύσεων και για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων έναντι των οργανισμών αυτών σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων του Κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων ή των καταστατικών εγγράφων των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και για την άσκηση άλλων εξουσιών, προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου κατά τα ειδικότερα σε επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

(4) Στα πλαίσια άσκησης της εποπτικής της αρμοδιότητας κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει και να εφορεύει την τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θέτει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχειρίσεως των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον αυτές τελούν υπό διαχείριση, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους:

Νοείται ότι στους βασικούς στόχους του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνονται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η αυτονομία της διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων του, η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τρόπο που να προστατεύονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων και η οργάνωση των εταιρειών διαχειρίσεως κατά τρόπο που να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους και να υποβοηθείται η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.