Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με απόφαση της Επιτροπής

58.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παλαιού και να ενημερώνει σχετικά το Θεματοφύλακά του.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 57.