Σύγκληση συνελεύσεως μεριδιούχων με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

59.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων προς λήψη αποφάσεως επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σε καθένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο της συνελεύσεως, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνόδου.

(3) Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες και κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως είναι συμβουλευτικής φύσεως και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχειρίσεως που είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.