Σύγκληση συνελεύσεως Μεριδιούχων κατ' αίτηση Μεριδιούχων

60.—(1) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως τη σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να συγκαλεί τη συνέλευση των Μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοσή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αιτήσεως.

(3) Η αίτηση προς σύγκληση της συνελεύσεως των Μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.