Σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων με απόφαση της Επιτροπής

61.—(1) Αν μέσα σε ένα διαχειριστικό έτος η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μειωθεί κατά τα έξι δέκατα, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Επιτροπή συγκαλεί τη συνέλευση των μεριδιούχων αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας που εισάγεται προς αυτή.

(3) Από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της απόφασης της Επιτροπής προς σύγκληση της συνελεύσεως των μεριδιούχων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναστέλλεται. Αν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αναστολή συνεχίζεται μέχρι το πέρας της διανομής της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και σε αντίθετη περίπτωση η αναστολή διακόπτεται.