Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

80.—(1) Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων·

(β) δήλωση του προσώπου που στην αίτηση ορίζεται ως Θεματοφύλακας ότι αποδέχεται να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων προς φύλαξη-

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχειρίσεως, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της εταιρείας-

(δ) το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.