Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας λειτουργίας

81.—(1) Η άδεια σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνο εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτή η Εταιρεία Επενδύσεων, τα καταστατικά της έγγραφα, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και των καταστατικών της εγγράφων και αν με τα καταστατικά έγγραφα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός αν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V του παρόντος Μέρους.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο αν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(5) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτή, το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(6) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων αν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή αν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η απόφαση της επί της αιτήσεως πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.