Επαγγελματικό απόρρητο

6.—(1) Τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στην Επιτροπή σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών επενδύσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δύνανται να ανακοινώνονται μόνο σε άλλες αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας και στην Κεντρική Τράπεζα, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.

(2) Οι αρχές προς τις οποίες ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Μέλος της Επιτροπής ή πρόσωπο που διατέλεσε μέλος της Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί παρά στην έκταση που η κοινοποίηση επιβάλλεται δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή στην έκταση που οι κοινοποιούμενες πληροφορίες είναι αναγκαίες στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ή συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

(4) Επιτρέπεται εν τούτοις η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα—

(α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, κατά τρόπο που να μην μπορεί να διακριβωθεί ο σχετικός οργανισμός επενδύσεων, Θεματοφύλακας ή Εταιρεία Διαχειρίσεων, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης·

(β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης οργανισμού επενδύσεων, Θεματοφύλακα ή Εταιρείας Διαχειρίσεων, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαμβάνουν μέτρα διάσωσής τους.