Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Άδεια” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς    Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“αδειούχος τηλεγράφου” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που λειτουργεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή βάσει της εξουσιοδότησης άδειας που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου·

“ανάδοχοι” σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς·

“απευθείας γραμμή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“'Αρχή τοπικής διοίκησης” έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

“γενική παροχή” [Διαγράφηκε]

“γραμμή παροχής” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή δια μέσου της οποίας δυνατόν να παρασχεθεί ή σκοπείται να παρασχεθεί ενέργεια σε καταναλωτή από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής·

“Διάταγμα” σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση που χορηγήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού η οποία εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε εταιρεία, πρόσωπο ή Δήμο να αναλάβει οποιαδήποτε ή όλα από τα καθήκοντα που συνδέονται με την παραγωγή, διαβίβαση, μετασχηματισμό, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας·

“Δήμος” σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο εγκαθιδρυμένο βάσει του περί Δήμων Νόμου·

“δημόσιοι σκοποί” [Διαγράφηκε]

“δημόσιος λαμπτήρας” σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρικό λαμπτήρα που χρησιμοποιείται για το φωτισμό οποιασδήποτε οδού ή άλλου δημόσιου τόπου και συντηρείται από οποιοδήποτε Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή·

“ενέργεια” σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια όταν παράγεται, προμηθεύεται ή χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από τη διαβίβαση μηνύματος·

“έργα” περιλαμβάνει ηλεκρικές γραμμές, διώρυγες, έργα ποταμών, υδατοφράκτες, σχεδιαζόμενα έργα, διασωληνώσεις, κτίρια, οικοδομήματα, μηχανήματα, πράγματα ή αντικείμενα οποιασδήποτε περιγραφής, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών των κατόχων άδειας ας και την πραγματοποίηση των σκοπών των αναδόχων·

“εταιρεία” σημαίνει οποιοδήποτε σώμα εγγεγραμμένο βάσει του περί Εταιρειών Νόμου και περιλαμβάνει συνεργατική εταιρεία·

“ηλεκτρική γραμμή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“ημερήσια ποινή” σημαίνει ποινή για κάθε ημέρα κατά την οποία ένα αδίκημα συνεχίζεται μετά από καταδίκη για αυτό·

“Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς” έχει την έννοια που αποδίδεται στον  όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“Ιδιωτικοί σκοποί” [Διαγράφηκε]

“Κανονισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς βάσει του Νόμου αυτού, για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κοινού ή για την εξασφάλιση κανονικης και επαρκούς παροχής ενέργειας, ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς·

“καταναλωτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς   Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"κάτοχος άδειας" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“κύριος αγωγός” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία δύναται να τοποθετηθεί υπόγεια ή να ενεγερθεί πάνω από τη γη από τους αναδόχους και διαμέσου της οποίας δυνατό να παρασχεθεί ενέργεια από τους αναδόχους·

“κύριος αγωγός διανομής” σημαίνει το τμήμα οποιουδήποτε κύριου αγωγού το οποίο χρησιμοποιείται για το σκοπό όπως δίδεται αφετηρία στις γραμμές παροχής για τους σκοπούς γενικής παροχής·

“όδος” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οδική αρτηρία επί της οποίας το κοινό έχει δικαίωμα διόδου·

"περιοχή παροχής" σημαίνει την περιοχή, την οποία οι ανάδοχοι ή οι κάτοχοι άδειας δύνανται να προμηθεύουν με ενέργεια δυνάμει αδείας·

“πόλοι καταναλωτή” σημαίνει τα άκρα των ηλεκτρικών γραμμών που βρίσκονται πάνω σε οποιαδήποτε υποστατικά καταναλωτή και ανήκουν σε αυτόν στα οποία η παροχή ενέργειας παρέχεται από τις γραμμές παροχής·

"προμήθεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"προμηθευτής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“προσγειωμένος” σημαίνει συνδεδεμένος με τη γενική μάζα της γης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται οποιαδήποτε άμεση και ασφαλής εκκένωση ηλεκτρικής ενέργειας προς τη γη·

“ραδιοφωνικές επικοινωνίες” περιλαμβάνει ασύρματη τηλεγραφία, ασύρματη τηλεφωνία, ασύρματη τηλεόραση και την αποστολή και λήψη εικόνων και μουσικής με συσκευή που σχεδιάστηκε ή προσαρμόστηκε για τη χρησιμοποίηση αιθερικών κυμάτων·

“ραδιοφωνική παρεμβολή” σημαίνει την παραγωγή ηλεκτρικών κυμάτων από συσκευή και εξάρτημα η οποία παρεμβάλλεται στη διεξαγωγή της ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας·

“ρεύμα” σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα ή το ποσοστό κατά χρονική μονάδα κατά την οποία παρέχεται ενέργεια·

"σύστημα διανομής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"σύστημα μεταφοράς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“τηλεγράφημα” σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλη ανακοίνωση που μεταδίδεται ή προτίθεται να μεταδοθεί με τηλεγραφική γραμμή·

“τηλεγραφική γραμμή” σημαίνει οποιαδήποτε τηλεγραφική ή τηλεφωνική γραμμή, σύρματα, ή άλλη συσκευή που ανήκει ή λειτουργεί ή προτίθεται να τεθεί σε λειτουργία από την Κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που κατέχει άδεια βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου, και επίσης περιλαμβάνει όλα τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά σηματοδοτικά σύρματα που ανήκουν ή λειτουργούν ή προτίθεται να τεθούν σε λειτουργία υπό τη διεύθυνση του Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου ή άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη δεόντως εγκριμένου σιδηρόδρομου.

Εφαρμογή του Νόμου

3. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται στην παραγωγή, μετάδοση, μετασχηματισμό, διανομή, πώληση, παροχή και χρήση ενέργειας σε όλη τη Δημοκρατία.

 

Εξουσία χορήγησης διαταγμάτων

4. [Διαγράφηκε]
Έκταση και σκοπός διατάγματος

5. [Διαγράφηκε]
Περιοχή παροχής

6. [Διαγράφηκε]
Περιορισμός διατάγματος

7. [Διαγράφηκε]
Εξουσία απαλλοτρίωσης γαιών, κτιρίων ή δουλείων

8. [Διαγράφηκε]
Καμιά ηλεκτρική εγκατάσταση δεν τοποθετείται χωρίς άδεια

9. [Διαγράφηκε]
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι δυνατό να προκληθούν, κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρισμού·

(β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς τα οποία η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ή γίνεται αποδεκτή ως τεκμήριο συμμόρφωσης, προς προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με σκοπό την διασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) προστασίας· τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες πρακτικής δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και την μεθοδολογία και τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·

(γ) {Καταργήθηκε}

(δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

(ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

(στ) για την εξέταση, άδεια και εγγραφή ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανωτέρων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής·

(ζ) που καθορίζουν τους τύπους των πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, αρχιεργάτες, χειριστές καλωδίων και εργολήπτες·

(η) για την επιβολή τελών για την εξέταση συντηρητών ηλεκτροσυσκευών και εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και για την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων·

(θ) που καθορίζουν τον τύπο πιστοποιητικού επιθεώρησης που εκδίδεται από Ηλεκτρολόγους Επιθεωρητές, τα τέλη που επιβάλλονται για επιθεωρήσεις που έγιναν από τέτοιους Επιθεωρητές και τα πρόσωπα από τα οποία πληρώνονται τα τέλη αυτά·

(ι) γενικά για το σκοπό εφαρμογής των σκοπών του Νόμου αυτού.

Και δυνατό να καθορίζει ποινές για την παράβαση ή τη μη τήρηση των Κανονισμών αυτών.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικώς ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτήν και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Εξουσία διορισμού Ηλεκτρολόγων Επιθεωρητών

11. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Ηλεκτρολόγο Επιθεωρητή βάσει του Νόμου αυτού (που στο εξής αναφέρεται ως “Επιθεωρητής”) και δύναται να καθορίζει το σκοπό των καθηκόντων του και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια καθήκοντα εκτελούνται.

Εξουσία διορισμού αρχής για έκδοση αδειών σε μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ή δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή να καταρτίζει Συμβούλιο, (που στο άρθρο αυτό καλείται “η Αρχή Αδειών”) για να εξετάζει, χορηγεί άδεια και εγγράφει και χορηγεί πιστοποιητικά ικανότητας και εγγραφής σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων͘ και η αρχή αδειών τηρουμένων οποιωνδήποτε Κανονισμών που ισχύουν κατά τον εκάστοτε χρόνο βάσει του Νόμου αυτού, έχει εξουσία να αφαιρεί από το μητρώο είτε μονίμως ή για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να θεωρήσει ορθό, το όνομα οποιουδήποτε μηχανικού, ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, ηλεκτροτεχνίτη ή εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ο οποίος παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού.

Εξουσία εκχώρησης εξουσιών..

13. [Διαγράφηκε]
Εκτέλεση έργων

14. Ο κάτοχος άδειας εκτελεί όλα τα έργα που σχετίζονται με την άδεια, με τους όρους και τους τρόπους που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, σύμφωνα με σχέδια που εγκρίνονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με το άρθρο 28.

Υποχρέωση αναδόχων να παρέχουν ηλεκτρισμό

15. [Διαγράφηκε]
Παροχή για ιδιωτικούς σκοπούς

16. [Διαγράφηκε]
Παροχή ενέργειας σε δημόσιους λαμπτήρες

17. [Διαγράφηκε]
Ποινή για παράλειψη παροχής

18. [Διαγράφηκε]
Ίση μεταχείριση

19. [Διαγράφηκε]
Ανάδοχοι να μην καθορίζουν ειδικό τύπο λαμπτήρα ή καυστήρα

20. [Διαγράφηκε]
Σταθμός ελέγχου μετρητή

21. Οι ανάδοχοι εγκαθιδρύουν ένα ή περισσότερους σταθμούς κατάλληλα εξοπλισμένους με όργανα για έλεγχο και βαθμονόμηση των μετρητών παροχής ηλεκτρισμού και συντηρούν τα όργανα σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση. Τα πιο πάνω όργανα παρουσιάζονται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας οποτεδήποτε απαιτείται από αυτόν και αυτός έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πιο πάνω όργανα ή να χρησιμοποιεί αυτά για το σκοπό ελέγχου οποιωνδήποτε μετρητών παροχής ηλεκτρισμού από το απόθεμα των αναδόχων ή από τα υποστατικά των καταναλωτών.

Ανάδοχοι να προμηθεύουν όργανα καταγραφής και άλλα όργανα

22. Οι ανάδοχοι φυλάσσουν και συντηρούν σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση κατάλληλα και σωστά όργανα για καταγραφή της μεταβολής της τάσης και για όλους τους άλλους σκοπούς οι οποίοι ήθελαν οριστεί στους Κανονισμούς. Αυτοί φυλάσσουν επίσης και συντηρούν μια ή περισσότερες σειρές φορητών οργάνων για έλεγχο της μόνωσης των κύριων αγωγών διανομής και των καλωδίων των υποστατικών των καταναλωτών και τα όργανα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας από καιρό σε καιρό.

Ανάδοχοι επισκευάζουν μετρητές που ενοικιάζουν

23. Οι ανάδοχοι, εκτός αν η συμφωνία για ενοικίαση προνοεί διαφορετικά, συντηρούν πάντοτε, με δικά τους έξοδα, μετρητές και άλλες συσκευές εγγραφής που διατίθενται για ενοικίαση από αυτούς σε καταναλωτή, όσον αφορά φυσική φθορά, σε καλή κατάσταση για ακριβή εγγραφή της αξίας της παροχής, αλλά ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη φροντίδα των οργάνων αυτών και για τα έξοδα για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία άλλη από φυσική φθορά των οργάνων. Σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους των αναδόχων, ενοίκιο για την ενοικίαση της συσκευής δεν επιβάλλεται από τους αναδόχους στον καταναλωτή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που η παράλειψη εξακολουθεί. Οι ανάδοχοι για το σκοπό που αναφέρθηκε πιο πάνω και χωρίς ειδοποίηση στον καταναλωτή έχουν δικαίωμα εισόδου και είναι ελεύθεροι να μετακινούν, ελέγχουν, ερευνούν και αντικαθιστούν οποιοδήποτε τέτοιο μετρητή σε κάθε εύλογο χρόνο.

Ανάδοχοι να πληρώνουν τις δαπάνες για την παροχή νέων μετρητών όταν ο τρόπος χρέωσης τροποποιείται

24. Όταν οποιοσδήποτε καταναλωτής ο οποίος προμηθεύεται με ενέργεια από τους αναδόχους από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής εφοδιάζεται με μετρητή για το σκοπό εξακρίβωσης της αξίας της παροχής και οι ανάδοχοι, εκούσια, και όχι κατά παράκληση του καταναλωτή, μεταβάλλουν τη μέθοδο χρέωσης της ενέργειας που παρέχεται από αυτούς από τον κύριο αγωγό, οι ανάδοχοι αντικαθιστούν το μετρητή χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή.

Μετρητές να μη συνδέονται ή αφαιρούνται χωρίς ειδοποίηση

25. Οι ανάδοχοι δεν συνδέουν, εκτός με τη συγκατάθεση του καταναλωτή, οποιοδήποτε μετρητή που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί για  εξακρίβωση της αξίας της παροχής  με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, διαμέσου της οποίας παρέχεται ενέργεια από τους αναδόχους  ή αφαιρούν οποιοδήποτε τέτοιο μετρητή από οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρική γραμμή, εκτός  αν έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον  είκοσι τεσσάρων ωρών περί της πρόθεσής τους  να ενεργήσουν  με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι, αν ο καταναλωτής εγκαταλείψει τα υποστατικά ή σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64, οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν το μετρητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ανάδοχοι παρέχουν διευκολύνσεις για έλεγχο

26. Οι κάτοχοι άδειας παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις ώστε να κάνουν δυνατή την επιθεώρηση και έλεγχο και τις ενδείξεις και επιθεώρηση των οργάνων και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της άδειας για το σκοπό αυτό· και σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας παραλείψουν να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται σε σχέση με κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

Ειδοποίηση ατυχήματος

27.-(1) Οι κάτοχοι άδειας αποστέλλουν στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας ειδοποίηση για οποιοδήποτε ατύχημα ή έκρηξη ή πυρκαγιά, και επίσης για οποιοδήποτε άλλο ατύχημα τέτοιου είδους που έχει προκαλέσει απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη, η οποία έχει συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος των έργων των κατόχων αδειών ή των κυκλωμάτων τους ή αναφορικά με αυτά τα έργα ή κυκλώματα, και επίσης ειδοποίηση για οποιαδήποτε απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη που προξενήθηκε από οποιοδήποτε τέτοιο ατύχημα. Η ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεγράφημα το συντομότερο δυνατό μετά που συμβαίνει το ατύχημα ή ανάλογα με την περίπτωση μετά που η απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη καθίσταται γνωστή στους κατόχους άδειας.

Αν οι κάτοχοι άδειας παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού υπόκεινται, για κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

(2) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δύναται επίσης, αν θεωρεί αυτό αναγκαίο, να διατάξει οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή να διορίσει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο για να ερευνήσει και να αναφέρει την αιτία οποιουδήποτε ατυχήματος που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, η οποία δυνατό να έχει συμβεί λόγω ή αναφορικά με τα έργα των κατόχων άδειας, είτε λήφθηκε είτε δεν λήφθηκε από τους κατόχους άδειας ειδοποίηση για το ατύχημα, ή ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο και την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις του Νόμου αυτού και οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού κατά την έκταση κατά την οποία οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια του κοινού, έχουν τηρηθεί από τους κατόχους άδειας· και πρόσωπο διορισμένο βάσει του άρθρου αυτού, που δεν είναι Επιθεωρητής, έχει για το σκοπό του διορισμού αυτού όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή βάσει του Νόμου αυτού.

Σχέδια για έγκριση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

28.-(1) Οι κάτοχοι άδειας, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα διάφορα έργα που αναφέρονται πιο κάτω, υποβάλλουν προς έγκριση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τρία αντίγραφα των αντίστοιχων σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων ως ακολούθως:

(α) σχέδια και σχεδιαγράμματα σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πέντε χιλιάδες τα οποία δείχνουν την τοποθεσία των έργων και τα σύνορα όλης της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας που επηρεάζεται άμεσα από την κατασκευή των έργων·

(β) σχέδια και σχεδιαγράμματα σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πεντακόσια των υδατοφρακτών, υδατοφραγμάτων, αυλακιών, δεξαμενών, υπόγειων διόδων και κύριων έργων·

(γ) σχέδια καλωδίων ή υπέργειων γραμμών για μεταφορά ψηλής τάσης εντός Δημοτικών περιοχών σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς χίλια διακόσια πενήντα·

(δ) σχέδια καλωδίων ή υπέργειων γραμμών για μεταφορά ψηλής τάσης εκτός Δημοτικών περιοχών σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς τριάντα μια χιλιάδες εξακόσια ογδόντα·

(ε) σχέδια και σχεδιαγράμματα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και σταθμών μετασχηματισμού σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς εκατό·

(στ) σχέδια χαμηλής τάσης συστήματος διανομής σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς χίλια διακόσια πενήντα εντός Δημοτικών περιοχών και σε κλίμακα όχι μικρότερη από έναν προς πέντε χιλιάδες εκτός Δημοτικών περιοχών·

(ζ) σχεδιαγράμματα και σχέδια πασσάλων, προτύπων και δημόσιων λαμπτήρων:

Νοείται ότι αν η έγκριση ή ειδοποίηση ένστασης από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων δεν λαμβάνεται σε σχέση με τα στοιχεία (α), (β) και (γ) του άρθρου αυτού πριν από την παρέλευση τριών μηνών, και σε σχέση με τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (ζ) του άρθρου αυτού πριν από την παρέλευση σαράντα δύο ημερών μετά που αυτά έχουν υποβληθεί σε αυτό, τα πιο πάνω σχέδια θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί και οι ανάδοχοι θα είναι ελεύθεροι να εκτελέσουν τα έργα. Οι διατάξεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τροποποιημένα σχέδια και σχεδιαγράμματα τα οποία οι ανάδοχοι ήθελαν υποβάλει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε μη έγκρισης ή ένστασης που εγείρεται από αυτό, νοουμένου ότι ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων θα γνωστοποιήσει την έγκριση ή τη μη έγκριση ή ενστάσεις του σε οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένα σχέδια και σχεδιαγράμματα πριν από την παρέλευση είκοσι οκτώ ημερών στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα στοιχεία (α), (β) και (γ), του άρθρου αυτού και πριν από την παρέλευση είκοσι μιας ημερών στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (ζ), του άρθρου αυτού, από την ημερομηνία που αυτά έχουν υποβληθεί και σε περίπτωση γνωστοποίησης μη γενόμενης εντός των σχετικών περιόδων που αναφέρθηκαν πιο πάνω οι κάτοχοι άδειας θα είναι ελεύθεροι να προχωρήσουν ωσάν να είχε δοθεί η έγκριση.

(2) Οι κάτοχοι άδειας δεν εκτελούν οποιαδήποτε από τα έργα σε σχέση με τα οποία απαιτούνται να υποβληθούν σχέδια στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων εκτός σύμφωνα με τα εγκριμένα σχέδια· και οποιαδήποτε παράβαση των απαιτήσεων του εδαφίου αυτού καθιστά τους αναδόχους υπεύθυνους σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε παράλειψη.

(3) Οι κάτοχοι άδειας με γραπτή αίτηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων μετακινούν οποιαδήποτε έργα που εκτελέστηκαν από αυτούς κατά παράβαση των απαιτήσεων του εδαφίου (2) και παράλειψη εκ μέρους των οι κατόχων άδειας να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση καθιστά αυτούς υπεύθυνους σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη συνεχίζεται.

Ετοιμασία χάρτη της περιοχής παροχής

29.-(1) Οι κάτοχοι άδειας αμέσως μετά την έναρξη παροχής ενέργειας μεριμνούν ώστε να γίνει χάρτης της περιοχής της παροχής σε κλίμακα όχι μικρότερη από ένα προς διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν η θέση όλων των γραμμών μετάδοσης, και μεριμνούν ώστε να ετοιμαστούν σχέδια της κάθε Δημοτικής περιοχής στην οποία έχουν τοποθετηθεί γραμμές διανομής επί κλίμακας όχι μικρότερης από έναν προς δύο χιλιάδες πεντακόσια τα οποία δείχνουν τη θέση όλων των υπέργειων και υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών, και μεριμνούν ώστε να σημειωθεί πάνω σε αυτόν το βάθος όλων των υπόγειων γραμμών κάτω από την επιφάνεια, και από καιρό σε καιρό μεριμνούν ώστε να σημειώνονται πάνω σε αυτόν όλες οι επεκτάσεις το ταχύτερο δυνατό μετά την τοποθέτηση των γραμμών.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) [Καταργήθηκε]

Λογαριασμοί

30. [Διαγράφηκε]
Άδειες διόδου σε γη

31.-(1) Οι ανάδοχοι δύνανται να τοποθετήσουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω είτε κάτω από το έδαφος διαμέσου οποιασδήποτε γης, άλλης από γη καλυμμένη με οικοδομές νοείται ότι πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής διαμέσου οποιασδήποτε γης οι ανάδοχοι επιδίδουν στον ιδιοκτήτη και κάτοχο της γης, ή αν ο ιδιοκτήτης και κάτοχος δεν είναι γνωστοί, αναρτούν στη γη μέσω πίνακα ειδοποιήσεων, ειδοποίηση περί της πρόθεσης τους μαζί με περιγραφή των γραμμών που υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν· και αν εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά την επίδοση ή ανάρτηση της ειδοποίησης ο ιδιοκτήτης και κάτοχος παραλείψουν να δώσουν τη συγκατάθεση τους ή αν επισυνάψουν στη συγκατάθεση τους οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις στους οποίους οι ανάδοχοι ενίστανται, ο Έπαρχος αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να δώσει τη συγκατάθεση του για την τοποθέτηση τέτοιων γραμμών, είτε άνευ όρων ή υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θεωρεί δίκαιο.

(2) Καμιά διάταξη στο προηγούμενο εδάφιο δεν εξουσιοδοτεί ή παρέχει τη δυνατότητα στους αναδόχους να κατασκευάζουν ή τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλα έργα εντός, διαμέσου ή πάνω σε οποιαδήποτε οικοδομή ή σε οποιαδήποτε γη που είναι καλυμμένη με οικοδομές, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και κατόχου αυτών, νοουμένου ότι οποιοσδήποτε επίτονος ή οποιοδήποτε άλλο στήριγμα υπέργειας γραμμής ή οποιοδήποτε υποστήριγμα ή ορθοστάτης που απαιτούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της εξασφάλισης της υποστήριξης υπέργειας γραμμής δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή με τη συγκατάθεση του Επάρχου αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης  αν κατά τη γνώμη του ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος παράλογα αρνούνται τη συγκατάθεση τους, και ο Έπαρχος αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης ορίζει το ποσό της αποζημίωσης ή του ετήσιου ενοικίου ή και των δύο, τα οποία πληρώνονται από τους αναδόχους στον ιδιοκτήτη και κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) αν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιασδήποτε γης επί της οποίας έχει τοποθετηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή απαιτεί να αλλαχτεί η θέση της ηλεκτρικής αυτής γραμμής, ο Έπαρχος αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης δύναται με γραπτή ειδοποίηση, να απαιτήσει από τους αναδόχους να μεταβάλουν τη θέση της ηλεκτρικής γραμμής τηρουμένων των όρων οι οποίοι, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών, δυνατό να αποφασιστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο η απόφαση του οποίου είναι τελική.

(4) Αν καταβλήθηκε αποζημίωση σε σχέση με την τοποθέτηση οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής διαμέσου οποιασδήποτε γης στο πρόσωπο που απαιτεί όπως η θέση τέτοιας γραμμής αφαιρεθεί ή στον προκάτοχο του στον τίτλο τέτοιο πρόσωπο θα προσφέρει στους αναδόχους το ποσό που είναι αναγκαίο ώστε να καταβληθούν τα έξοδα της μετακίνησης ή αφαίρεσης και καμιά περαιτέρω ή άλλη αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργολήπτες σε σχέση με τέτοια μετακίνηση ή αφαίρεση:

Νοείται ότι όταν οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρική γραμμή έχει κατασκευαστεί για περίοδο μεγαλύτερη από πέντε χρόνια και κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου η θέση της γραμμής προκαλεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία ή καθυστερημένη ανάπτυξη το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει από ποιους και με ποιες αναλογίες θα καταβληθούν τα έξοδα της μετακίνησης ή αφαίρεσης και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτό είναι τελική.

(5) Οι ανάδοχοι αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν έγκριση από τον οικείο Έπαρχο δύνανται να αποκόπτουν ή αφαιρούν από κάθε πλευρά οποιασδήποτε προτιθέμενης ή υφιστάμενης ηλεκτρικής γραμμής όλα τα δένδρα και θάμνους που δυνατό να παρεμποδίζουν ή ενδέχεται να παρεμποδίζουν την κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής.

Οικοδομή κάτω ή πάνω από ηλεκτρικές γραμμές

32.-(1) Κανένα πρόσωπο, σε οποιαδήποτε περιοχή προμήθειας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των αναδόχων, ή, σε περίπτωση απευθείας γραμμής, του κατόχου άδειας δεν-

(α) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλη κατασκευή κάτω ή πάνω από οποιαδήποτε δεόντως εγκριμένη ηλεκτρική γραμμή που ανήκει στους αναδόχους·

(β) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλη κατασκευή πλησίον οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής όπως προαναφέρθηκε, εκτός αν παρέχει επαρκή απόσταση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου τέτοιας οικοδομής ή κατασκευής και του εγγύτερου αγωγού οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής ώστε να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα ζημιάς ή ατυχήματος·

(γ) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε κεραία είτε για ασύρματο ή για άλλους σκοπούς η οποία διαπερνά πάνω από οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή όπως προαναφέρθηκε.

(2) Όλα τα κρηπιδώματα, πύργοι ανύψωσης ή άλλες προσωρινές κατασκευές οποιασδήποτε φύσεως που ανεγείρονται πλησίον υπέργειων ηλεκτρικών γραμμών κατασκευάζονται και προστατεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και να μην προκαλούν ζημιά στις γραμμές αυτές με την πτώση πάνω σε αυτές ή να μην εκθέτουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες γραμμές.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες και το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιεσδήποτε οικοδομές, κατασκευές ή σύρματα που ανηγέρθηκαν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο μετακινηθούν από αυτό.

Εξουσία εκσκαφής οδών, κλπ., υπό επίβλεψη, και για άνοιγμα υπονόμων

33.-(1) Οι ανάδοχοι, που τελούν υπό τέτοια επίβλεψη όπως στο εξής ορίζεται, δύνανται να σκάβουν το έδαφος και τα πεζοδρόμια των διαφόρων οδών και γεφυριών εντός της περιοχής παροχής, και δύνανται να ανοίγουν και σκάβουν οποιουσδήποτε υπονόμους, οχετούς ή σήραγγες εντός ή κάτω τέτοιων οδών και γεφυριών και να τοποθετούν, εντός των ιδίων ορίων, ηλεκτρικές γραμμές, γραμμές παροχής και άλλα έργα και, από καιρό σε καιρό, να επιδιορθώνουν, αλλάσσουν ή μετακινούν τα ίδια, και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν δύνανται να μετακινούν και χρησιμοποιούν όλο το χώμα και υλικά εντός και κάτω από τέτοιες οδούς και γεφύρια και δύνανται σε τέτοιες οδούς να ανεγείρουν οποιουσδήποτε στύλους, κολώνες, λαμπτήρες και άλλα έργα και να προβαίνουν σε όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες αυτοί από καιρό σε καιρό θεωρούν αναγκαίες για την παροχή ηλεκτρισμού στους κατοίκους της περιοχής που περιλαμβάνεται εντός των πιο πάνω ορίων, με το να προκαλούν όσον το δυνατό λιγότερη ζημιά κατά την εκτέλεση των εξουσιών έργων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων  Κανονισμών.

(2) Όταν οι ανάδοχοι έχουν ανεγείρει σε οποιαδήποτε οδό οποιουσδήποτε στύλους, κολώνες, λαμπτήρες, ή άλλες εγκαταστάσεις ή τοποθέτησαν ηλεκτρική γραμμή κατά μήκος οποιασδήποτε οδού, ο Έπαρχος δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού, αν απαιτηθεί με τον τρόπο αυτό από οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα, Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή, με γραπτή ειδοποίηση να απαιτήσει από τους αναδόχους να αλλάξουν τη θέση τέτοιων στύλων, κολώνων, λαμπτήρων, άλλων έργων ή ηλεκτρικής γραμμής, τηρουμένων όρων οι οποίοι, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών δυνατό να αποφασιστούν από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Όροι ως προς την επίβλεψη για άνοιγμα ή εσκαφή οδών, γεφυρών, υπονόμων, οχετών ή υπόγειων διόδων

34. Καμιά οδός, γέφυρα, υπόνομος, οχετός ή υπόγεια δίοδος, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν ανοίγεται ή σκάβεται εκτός υπό την επίβλεψη των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση αυτών ή του υπαλλήλου τους, και σύμφωνα με τέτοιο σχέδιο όπως ήθελε εγκριθεί από τέτοια πρόσωπα ή από τον υπάλληλο τους, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τέτοιο σχέδιο, τότε σύμφωνα με τέτοιο σχέδιο όπως ήθελε αποφασιστεί από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος δύναται, με αίτηση των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση, ή του υπαλλήλου τους, να απαιτήσει από τους εργολήπτες να κάνουν τέτοια προσωρινά ή άλλα έργα όπως οι αιτητές ήθελαν θεωρήσει αναγκαία για προστασία έναντι οποιασδήποτε διακοπής του αποχετευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οποιωνδήποτε έργων τα οποία επεμβαίνουν στον υπόνομο ή οχετό:

Νοείται πάντοτε ότι αν τα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση παραλείψουν να παραστούν κατά το χρόνο που ορίστηκε για το άνοιγμα ή την εκσκαφή οποιασδήποτε τέτοιας οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου, μετά που έχουν λάβει ειδοποίηση περί της πρόθεσης των αναδόχων, ή δεν προτείνουν οποιοδήποτε σχέδιο για το σκάψιμο ή άνοιγμα αυτών, ή αρνούνται ή αμελούν να επιβλέψουν το έργο, οι ανάδοχοι δύνανται να εκτελέσουν το έργο που ορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση χωρίς την επίβλεψη τέτοιων προσώπων ή υπαλλήλου τους.

Οδός, κλπ., που θραύεται πρέπει να επαναφέρεται χωρίς καθυστέρηση

35. Όταν οι ανάδοχοι ανοίγουν ή σκάβουν την οδό ή πεζοδρόμιο οποιασδήποτε οδού ή γέφυρας, ή οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο, συμπληρώνουν το συντομότερο δυνατό το έργο για το οποίο γίνεται η εσκαφή, και γεμίζουν το έδαφος και επαναφέρουν αυτό στην προηγούμενη του κατάσταση και διορθώνουν την οδό ή πεζοδρόμιο, ή τον υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο που ανοίχτηκαν ή σκάφτηκαν με τον τρόπο αυτό, προς εύλογη ικανοποίηση των προσώπων που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση αυτών και απομακρύνουν τα απορρίματα που προέκυψαν από αυτά, και πάντοτε, ενώ ανοίγεται ή σκάβεται οποιαδήποτε τέτοια οδός ή πεζοδρόμιο με τον τρόπο αυτό, μεριμνούν ώστε να περιφράσσονται αυτά και μεριμνούν ώστε να τοποθετείται και διατηρείται ικανοποιητικό φως για την προειδοποίηση των διαβατών έναντι ή πλησίον τέτοιας οδού ή πεζοδρομίου όπου αυτά θα ανοίγονται ή σκάβονται κάθε νύκτα κατά τη διάρκεια της οποίας αυτά συνεχίζουν ανοιγμένα ή σκαμμένα· και διατηρούν την οδό ή πεζοδρόμιο το οποίο έχει ανοιχτεί σε καλή κατάσταση για τρεις μήνες μετά την αντικατάσταση και επιδιόρθωση του ίδιου και για τόσο περαιτέρω χρονικό διάστημα, αν υπάρχει, που δεν είναι μεγαλύτερο από δώδεκα μήνες στο σύνολο, εφόσον το έδαφος που σκάφτηκε με τον τρόπο αυτό εξακολουθεί να υποχωρεί.

Ποινή για καθυστέρηση αποκατάστασης οδών, κλπ.

36. Αν οι ανάδοχοι ανοίγουν ή σκάβουν οποιαδήποτε οδό ή γέφυρα, ή οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο, χωρίς να δώσουν τέτοια ειδοποίηση όπως καθορίζεται ακολούθως, ή με τρόπο διαφορετικό από αυτό ο οποίος έχει εγκριθεί ή αποφασιστεί ή χωρίς να κάνουν τέτοια προσωρινά ή άλλα έργα όταν απαιτείται με τον τρόπο αυτό, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργολήπτες είναι διά του παρόντος εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν τέτοια έργα χωρίς οποιαδήποτε επίβλεψη ή ειδοποίηση, ή αν οι ανάδοχοι καθυστερούν στην αποπεράτωση οποιουδήποτε τέτοιου έργου, ή στην πλήρωση των κενών του εδάφους, ή στην αποκατάσταση και επιδιόρθωση της οδού ή πεζοδρομίου, ή του υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου που ανοίχτηκαν ή σκάφτηκαν με τον τρόπο αυτό ή κατά την απομάκρυνση των απορριμάτων που προέκυψαν από αυτά, ή αν αμελούν να μεριμνήσουν ώστε ο τόπος όπου τέτοια οδός ή πεζοδρόμιο έχει σκαφτεί να περιφραχτεί και φωτιστεί ή αμελούν να επιδιορθώσουν την οδό ή πεζοδρόμιο για τη περίοδο των τριών μηνών αμέσως μετά που αυτό διορθώθηκε, ή τέτοια περαιτέρω χρονικά διαστήματα όπως προαναφέρθηκε, θα καταβάλλουν ως ποινή στα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση της οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου σε σχέση με την οποία έγινε παράλειψη ποσό που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και θα καταβάλλουν επιπρόσθετο ποσό είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση εξακολουθεί μετά που έχουν λάβει ειδοποίηση για αυτή.

Σε περίπτωση καθυστέρησης άλλα μέρη δύνανται να αποκαταστήσουν και ανακτήσουν τις δαπάνες

37. Αν οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση ή παράλειψη λάβει χώραν, τα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση της οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου, σε σχέση με τα οποία τέτοια καθυστέρηση ή παράλειψη λαμβάνει χώραν, δύνανται να μεριμνήσουν ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που καθυστέρησαν ή παραλείφθηκαν με τον τρόπο αυτό, και τα έξοδα της εκτέλεσης αυτών θα καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά από τους αναδόχους˙και τέτοια έξοδα δυνατό να ανακτηθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι ζημιές που ανακτώνται βάσει του Νόμου αυτού ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003.

Ειδοποιήσεις να επιδίδονται πριν από τη θραύση οδών ή το άνοιγμα υπονόμων, κλπ.

38.-(1) Προτού οι ανάδοχοι αρχίσουν να ανοίγουν ή σκάβουν οποιαδήποτε οδό, γέφυρα, υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο δίδουν στα πρόσωπα υπό τον έλεγχο ή διεύθυνση των οποίων δυνατό να τελούν αυτά, ή στον υπάλληλο τους, επόπτη, ή άλλο λειτουργό, γραπτή ειδοποίηση περί της πρόθεσης τους, όχι μικρότερη των τριών πλήρων ημερών πριν από την έναρξη τέτοιας εργασίας, εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από μειονεκτήματα σε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές γραμμές ή άλλα έργα, και μετά το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη του έργου, ή μετά που ανέκυψε η αναγκαιότητα για αυτή.

(2) Τοπική αρχή που προτίθεται να ανοίξει ή σκάψει οποιαδήποτε οδό, γέφυρα, υπόνομο, οχετό ή υπόγεια δίοδο πλησίον των εργασιών των αναδόχων δίνει παρόμοια ειδοποίηση στους αναδόχους.

Τοποθέτηση ηλεκτρικών γραμμών, κλπ., κοντά σε υπονόμους, ή σωλήνες υγραερίου ή υδροσωλήνες, ή σε άλλες ηλεκτρικές γραμμές

39.-(1) Όταν οι ανάδοχοι απαιτείται να σκάψουν ή ανοίξουν οποιοδήποτε αυλάκι για την τοποθέτηση ή κατασκευή οποιωνδήποτε νέων ηλεκτρικών γραμμών (άλλων από γραμμές παροχής) ή άλλα έργα κοντά στα οποία έχει νόμιμα τοποθετηθεί, οποιοσδήποτε υπόνομος, οχετός, κύριος αγωγός, σωλήνας, σιφόνι, ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο που ανήκει σε οποιαδήποτε αποχετευτική αρχή, αρχή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή υγραερίου, τηλεγραφικήν αρχή ή αρχήν υδατοπρομήθειας (οι οποίοι στο εξής στο παρόν άρθρο αναφέρονται ως “οι ιδιοκτήτες”) οι ανάδοχοι, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δίδουν στους ιδιοκτήτες ειδοποίηση όχι μικρότερη των τριών ημερών προτού αρχίσουν να σκάβουν ή ανοίγουν τέτοιο αυλάκι, και οι ιδιοκτήτες αυτοί δικαιούνται να επιβλέπουν τις εργασίες διά του υπαλλήλου τους, και η εργασία θα συνάδει με τέτοιες εύλογες απαιτήσεις όπως ήθελαν οριστεί από τους ιδιοκτήτες ή υπό του υπαλλήλου τους για την προστασία από βλάβη κάθε τέτοιου υπόνομου, οχετού, κύριου αγωγού, σωλήνα, σίφονα, ηλεκτρικής γραμμής ή έργου, και για την εξασφάλιση πρόσβασης προς αυτά, και επίσης αν απαιτηθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών επιδιορθώνουν οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε αυτά.

(2) Ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτείται να σκάψει ή ανοίξει οποιοδήποτε αυλάκι ή να εκελέσει οποιοδήποτε έργο σε σχέση με οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό, κύριο αγωγό, σωλήνα, σίφονα, ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο που ανήκει σε αυτόν στην περιοχή των έργων των αναδόχων, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά μεταξύ αυτού και των αναδόχων, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δίνει παρόμοια ειδοποίηση στους αναδόχους και σκάβει ή ανοίγει, τέτοιο αυλάκι ή εκτελεί τέτοιο έργο τηρουμένων παρόμοιων όρων.

(3) Όταν οι ανάδοχοι τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία διασχίζει ή πιθανόν να εφάπτεται τέτοιων υπονόμων, οχετών, κύριων αγωγών, σωλήνων, γραμμών παροχής ή άλλων έργων των ιδιοκτητών, το αγωγό τμήμα της ηλεκτρικής γραμμής (διά του οποίου διέρχεται ηλεκτρισμός) πρέπει να είναι αποτελεσματικά μονωμένο κατά τρόπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας͘ και οι ανάδοχοι, εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, δεν θα τοποθετούν την ηλεκτρική γραμμή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται σε επαφή με οποιουσδήποτε τέτοιους υπόνομους, οχετούς, κύριους αγωγούς, σωλήνες, γραμμές, υπηρεσίες ή άλλα έργα ή εκτός με παρόμοια συγκατάθεση, δεν θα χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε κύριους αγωγούς, σωλήνες, γραμμές, υπηρεσίες ή άλλα έργα ως αγωγούς για τους σκοπούς της δικής τους παροχής ενέργειας.

(4) Κάθε ζήτημα ή διαφορά η οποία δυνατό να προκύψει βάσει του άρθρου αυτού αποφασίζεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(5) Αν οι ανάδοχοι, ιδιοκτήτες, ή οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, δίνουν πλήρη αποζημίωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτές για κάθε απώλεια, ζημιά, ποινή ή έξοδα τα οποία το πρόσωπο αυτό ήθελε υποστεί λόγω αυτών· και επιπρόσθετα με αυτό υπόκεινται για κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες και σε ημερήσια ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες. Νοείται ότι οι ανάδοχοι, οι ιδιοκτήτες, ή τέτοιο άλλο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε τέτοια ποινή αν το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι η περίπτωση ήταν από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι αυτοί συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού κατά την έκταση που ήταν εύλογο υπό τις περιστάσεις ή ότι η προκείμενη παράλειψη οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ανάδοχοι, οι ιδιοκτήτες ή τέτοιο πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε αγνοούσαν τη θέση του υπόνομου, οχετού, σωλήνα, κύριου αγωγού, σίφονα, ηλεκτρικής γραμμής ή έργου που επηρεάζεται από αυτά, και ότι η άγνοια δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε αμέλεια εκ μέρους των.

Αναφορικά με αλλαγή σωλήνων, συρμάτων κλπ., κάτω από οδούς

40. Οι ανάδοχοι δύνανται να καλέσουν την αρμόδια αρχή ή δύνανται, με την άδεια τέτοιας αρχής, να αλλάξουν τη θέση οποιωνδήποτε σωλήνων ή καλωδίων κάτω από οποιαδήποτε οδό ή τόπο που εξουσιοδοτήθηκε να ανασκαφτεί από αυτούς, τα οποία δυνατό να παρεμβαίνουν κατά την άσκηση των εξουσιών τους βάσει του Νόμου αυτού ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003· και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται με παρόμοιο τρόπο να καλεί τους αναδόχους να αλλάξουν, ή με την άδεια των αναδόχων δύναται να αλλάξει τη θέση οποιωνδήποτε ηλεκτρικών καλωδίων ή έργων των αναδόχων, τα οποία βρίσκονται κάτω από τέτοια οδό ή τόπο, τα οποία δυνατό να παρεμβαίνουν στη νόμιμη άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών που χορηγήθηκαν στο πρόσωπο αυτό σε σχέση με αυτή την οδό ή τόπο, τηρουμένης συμφωνίας μεταξύ των μερών, ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας με όρους οι οποίοι δυνατό να καθορίζονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Αποζημίωση για ζημιά κατά την άσκηση εξουσιών

41. Κατά την άσκηση των εξουσιών σε σχέση με την εκτέλεση των έργων που δόθηκαν σε αυτούς βάσει του Νόμου αυτού, οι ανάδοχοι προξενούν όσο το δυνατό μικρότερη βλάβη και ενόχληση και προξενούν όσον το δυνατό μικρότερη ζημιά και αποζημιώνουν πλήρως όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για όλη τη ζημιά που αυτά υφίστανται λόγω ή ως συνέπεια της άσκησης τέτοιων εξουσιών, το ποσό τέτοιας αποζημίωσης, σε περίπτωση διαφοράς, αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και κατοχυρώνει όλες τις αρχές και πρόσωπα έναντι όλων των ζημιών και εξόδων σε σχέση με ατυχήματα, ζημιές και βλάβες που προξενήθηκαν σε αυτά λόγω της πράξης ή παράλειψης των αναδόχων ή οποιουδήποτε προσώπου που εργοδοτείται από αυτούς.

Προστασία της Κυβέρνησης και του αδειούχου τηλεγράφου

42.-(1) Καμιά αλλαγή σε οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου δεν γίνεται από τους κατόχους άδειας εκτός με τη συγκατάθεση της Κυβέρνησης ή του αδειούχου, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι ανάδοχοι κατά την άσκηση των εξουσιών που χορηγούνται από το Νόμο αυτό ή/και από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 δεν τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω από το έδαφος είτε κάτω από το έδαφος ή δεν εκτελούν οποιοδήποτε άλλο έργο για την παροχή ηλεκτρισμού διά του οποίου επηρεάζεται ή δυνατό να επηρεάζεται επιβλαβώς οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου· και πριν να τοποθετηθεί οποιαδήποτε τέτοια γραμμή άλλη από γραμμές παροχής σε υποστατικά καταναλωτών, ή εκτελεστεί εργασία, άλλη από επιδιορθώσεις, εντός 33 ποδιών από τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου (άλλη από επιδιορθώσεις και τοποθέτηση γραμμών παροχής στα υποστατικά των καταναλωτών), οι ανάδοχοι και οι αντιπρόσωποι τους, επιπρόσθετα προς τα σχέδια που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 28, υποβάλλουν ταυτόχρονα στην Κυβέρνηση ή αδειούχο τηλεγράφου, ανάλογα με την περίπτωση, δύο αντίγραφα σχεδίων που δείχουν τη θέση των γραμμών που ορίζουν την πορεία και φύση του έργου, περιλαμβανόμενης της διαμέτρου οποιωνδήποτε ηλεκτρικών γραμμών, και οι ανάδοχοι και οι αντιπρόσωποι τους συμμορφώνονται με τέτοιες εύλογες απαιτήσεις, είτε γενικές είτε ειδικές, όπως δυνατό να καθοριστεί από καιρό σε καιρό για το σκοπό της προστασίας οποιωνδήποτε τηλεγραφικών γραμμών της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου από το να επηρεαστούν επιβλαβώς από το εν λόγω έργο.

(3) Αν οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου επηρεάζεται επιβλαβώς από την τοποθέτηση ή λειτουργία των ηλεκτρικών γραμμών ή άλλων έργων των αναδόχων, οι εργολήπτες, στην περίπτωση που τα εργα τους τέθηκαν ή τοποθετήθηκαν μετά την εν λόγω τηλεγραφική γραμμή, πληρώνουν τη δαπάνη όλων αυτών των μετατροπών στις τηλεγραφικές γραμμές της Κυβέρνησης ή του αδειούχου τηλεγράφου όπως δυνατό να είναι αναγκαίες για να επανορθώσουν την επιβλαβή κατάσταση.

(4) Αν οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή της Κυβέρνησης ή αδειούχου τηλεγράφου επηρεάζεται επιβλαβώς, και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας είναι της γνώμης ότι τέτοια επιβλαβής κατάσταση οφείλεται ή δυνατό να οφείλεται στα έργα των αναδόχων, δύναται να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο γραπτώς να εισέλθει σε οποιοδήποτε από τα έργα των αναδόχων οποτεδήποτε όταν παράγεται ηλεκτρική ενάργεια για το σκοπό επιθεώρησης των μηχανημάτων των αναδόχων και της εργασίας αυτών, και οι ανάδοχοι στην παρουσία τέτοιου προσώπου προβαίνουν σε ηλεκτρικές δοκιμές οι οποίες απαιτούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και παρουσιάζουν τα αρχεία που τηρούνται από τους αναδόχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς προς επιθεώρηση από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας:

Νοείται ότι καμιά από τις δοκιμές αυτές δεν απαιτείται να γίνεται αν είναι δυνατό να προκαλέσει αδικαιολόγητη παρέμβαση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

(5) Οποιαδήποτε διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και των αναδόχων ή των αντιπροσώπων τους σε σχέση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβλήθηκαν με τον τρόπο αυτό αποφασίζεται από Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να ενεργεί ως διαιτητής και η απόφαση του διαιτητή θα είναι τελική.

(6) Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου αυτού ή εσκεμμένης μη συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό από τους αναδόχους ή τους αντιπροσώπους τους, οι ανάδοχοι υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας τέτοια παράβαση ή μη συμμόρφωση εξακολουθεί, ή αν η τηλεγραφική επικοινωνία εσκεμμένα διακόπτεται από αυτούς, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία τέτοια διακοπή εξακολουθεί:

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν υποβάλλει τους αναδόχους ή τους αντιπροσώπους τους σε πρόστιμο, αν ικανοποιήσουν το Δικαστήριο ότι η άμεση εκτέλεση του έργου απαιτείτο για να αποφευχθεί ατύχημα, ή διαφορετικά ήταν έργο έκτακτης ανάγκης, και ότι αυτοί επέδωσαν αμέσως στον λειτουργό που έχει την ευθύνη του τηλεγραφικού γραφείου, του πλησιέστερου προς τον τόπο όπου έγινε το έργο ειδοποίηση της εκτέλεσης αυτού, που να δηλώνει το λόγο για την εκτέλεση αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και απέστειλαν αντίγραφο τέτοιας ειδοποίησης στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

(7) Διαγράφηκε

Προστασία του Επιθεωρητή, του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, κλπ.

43. [Διαγράφηκε]
Εξουσία εισόδου σε γαίες ή υποστατικά για εξακρίβωση των ποσοτήτων ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε, ή για τη μετακίνηση εξαρτημάτων

44. Οποιοσδήποτε λειτουργός που διορίζεται από τους αναδόχους δύναται οποτεδήποτε είναι εύλογο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με το σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής, με σκοπό να επιθεωρήσει τις ηλεκτρικές γραμμές, μετρητή, συσσωρευτές, εξαρτήματα, έργα και συσκευές για την παροχή ηλεκτρισμού που ανήκουν στους αναδόχους ή στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή καταναλωτή και για το σκοπό εξακρίβωσης της ποσότητας ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε ή παρασχέθηκε, ή όπου η παροχή ηλεκτρισμού δεν απαιτείται πλέον, ή όπου οι ανάδοχοι είναι εξουσιοδοτημένοι να απομακρύνουν και αποκόψουν την παροχή ηλεκτρισμού από οποιαδήποτε υποστατικά, για το σκοπό μετακίνησης οποιωνδήποτε ηλεκτρικών γραμμών, συσσωρευτών, εξαρτημάτων ή συσκευών που ανήκουν στους εργολήπτες, επιδιορθώνοντας κάθε ζημιά που προκλήθηκε από τέτοια είσοδο, επιθεώρηση ή μετακίνηση.

Όροι βάσει των οποίων η παροχή δυνατό να διακοπεί

45.-(1) Αν καταναλωτής χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μετρητή, τυπολαμπτήρα, ηλεκτρική γραμμή, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευή που καταναλώνει ενέργεια ή χρησιμοποιεί την ενέργεια που παρέχεται σε αυτόν από τους αναδόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμβαίνει δόλια, αδικαιολόγητα ή αντικανονικά στην ικανοποιητική παροχή ενέργειας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή με σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης του μετρητή ή παρεμβαίνει εντός του μηχανισμού του μετρητή ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέσα για παρέμβαση στο μηχανισμό του μετρητή ή αν προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εγκατάσταση του χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αναδόχων, ή αν παραλείπει να παράσχει εύλογες διευκολύνσεις για δοκιμή ή επιθεώρηση, ή ανακαλυφθεί διαρροή στα υποστατικά του, ή αν οι ηλεκτρικές γραμμές, εξαρτήματα και συσκευές δεν βρεθούν σε καλή λειτουργία και κατάσταση ή πιθανόν να επηρεάζουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα, ή αν επεμβαίνει στις κύριες ασφάλειες, μετρητές ή άλλες συσκευές ή σφραγίδες των αναδόχων, ή αν πωλεί ή διαθέτει εμπορικά ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση των αναδόχων, οι ανάδοχοι δύνανται αν θεωρούν κατάλληλο να διακόψουν την παροχή ενέργειας στα υποστατικά αυτά για τόσο χρονικό διάστημα όσο ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος παραλείπει σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα.

(2) Αν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο αμελεί να πληρώνει οποιοδήποτε από τα τέλη ή άλλα ποσά που περιγράφονται στο άρθρο 48(1), οι ανάδοχοι δύνανται να αποκόψουν τέτοια παροχή, και για το σκοπό αυτό δύνανται να αφαιρέσουν ή διακόψουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο διαμέσου του οποίου δυνατό να παρέχεται ηλεκτρισμός, και δύνανται, μέχρις ότου τέτοιο τέλος ή άλλο ποσό, αποπληρωθεί μαζί με οποιεσδήποτε δαπάνες που έγιναν από τους αναδόχους κατά την αφαίρεση ή διακοπή, την αποκοπή και επανασύνδεση τέτοιας παροχής ηλεκτρισμού, αλλά όχι αργότερα, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού σε τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο.

Όροι βάσει των οποίων δυνατό να γίνει άρνηση παροχής

46. Οι ανάδοχοι δεν υποχρεώνονται να παρέχουν ενέργεια σε οποιαδήποτε υποστατικά εκτός αν είναι εύλογα ικανοποιημένοι ότι οι ηλεκτρικές γραμμές, εξαρτήματα, και συσκευές σε αυτά είναι λειτουργήσιμα και σε καλή κατάσταση και δεν ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ή να επηρεάσουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα.

Ασφάλεια για πληρωμή

47.-(1) Οι ανάδοχοι δύνανται, πριν εκτελέσουν την αναγκαία εργασία για τη σύνδεση οποιωνδήποτε υποστατικών με τους κύριους αγωγούς διανομής ή οποτεδήποτε μετά που έχουν προβεί σε παροχή ενέργειας σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά, με γραπτή ειδοποίηση να απαιτούν όπως ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος των υποστατικών αυτών, εντός επτά ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, δώσει σε αυτούς ασφάλεια για την πληρωμή όλων των χρημάτων τα οποία δυνατόν να καταστούν οφειλόμενα σε αυτούς σε σχέση με την παροχή ή λόγω αδικαιολόγητης, αντικανονικής ή δόλιας παρέμβασης στην παροχή ενέργειας, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν έχει δώσει ακόμα την ασφάλεια αυτή, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε ασφάλεια που δόθηκε κατέστη άκυρη ή ανεπαρκής, και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τέτοιος ιδιοκτήτης ή κάτοχος παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους της ειδοποίησης, οι ανάδοχοι δύνανται, αν θεωρούν κατάλληλο, να αρνηθούν να παράσχουν ενέργεια για τα υποστατικά εφόσον η παράλειψη εξακολουθεί.

(2) Οι ανάδοχοι πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δυνατό να καθορίζεται επί όλων των χρημάτων που κατατίθενται σε αυτούς υπό μορφή ασφάλειας βάσει του άρθρου αυτού.

Ανάκτηση ενοικίων ηλεκτρισμού, τελών, κλπ.

48.-(1) Αν οποιοσδήποτε Δημός, εταιρεία ή πρόσωπο, που του προμηθεύεται ηλεκτρισμός από τους αναδόχους ή που του προμηθεύεται οποιοσδήποτε μετρητής ηλεκτρισμού, σύστημα κατανάλωσης ηλεκτρισμού, καλώδιο ή συσκευή οποιασδήποτε φύσεως άμεσα από τους αναδόχους ή από τρίτο πρόσωπο σε διευθέτηση με τους αναδόχους, αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους το ενοίκιο, τέλος, τόκο, δαπάνη, έξοδα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο οφείλεται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο ή τέλη ή άλλα χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με αυτά ή οποιαδήποτε χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με πιστώσεις ή οικονομικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν από τους αναδόχους για την απόκτηση ή ενοικίαση οποιουδήποτε τέτοιου μετρητή, συστήματος καλωδίου ή συσκευής όπως προαναφέρθηκε ή οποιεσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν νόμιμα κατά την αποκοπή του ηλεκτρισμού από τα υποστατικά τέτοιου προσώπου, ή τα τέλη που οφείλονται για τη σύνδεση των γραμμών παροχής με τους κύριους αγωγούς διανομής, ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που οφείλεται σε σχέση με την παροχή ενέργειας συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη εξαιρουμένης και ισχυριζόμενης επέμβασης σε μετρητή ή άλλο εξοπλισμό ή δυνάμει βλάβης σε μετρητή και/ή λανθασμένης προηγούμενης χρέωσης, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτήσουν το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό ως αστικό χρέος μετά τόκων, δαπανών, τελών και εξόδων.

(2) Όταν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ποσών, τα οποία υπολογίσθηκαν ως οφειλόμενα δυνάμει διαπιστωμένης επέμβασης και/ή διαπιστωμένης βλάβης στο μετρητή και/ή κατόπιν λανθασμένων προηγούμενων χρεώσεων, αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους οποιοδήποτε ενοίκιο ή ποσό που απαιτείται και πρέπει να πληρωθεί από τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτούν αυτά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, και η θεραπεία των αναδόχων βάσει του Νόμου αυτού είναι επιπρόσθετη προς τις άλλες θεραπείες τους για την ανάκτηση τέτοιου ενοικίου ή ποσού.

Εξουσία στους αναδόχους να ενοικιάζουν μετρητές

49. [Διαγράφηκε]
Ανάδοχοι δύνανται να τοποθετούν μετρητές

50. Οι ανάδοχοι δύνανται να τοποθετούν στα υποστατικά του καταναλωτή τέτοιο μετρητή ή άλλη συσκευή όπως δυνατό να επιθυμούν με σκοπό να εξακριβώσουν ή ρυθμίσουν είτε την ποσότητα της ενέργειας που παρέχεται στον καταναλωτή είτε τον αριθμό των ωρών κατά τη διάρκεια των οποίων η παροχή δίνεται, ή τη μέγιστη ένταση που λαμβάνεται από τον καταναλωτή, ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα ή χρόνο που συνδέεται με την παροχή:

Νοείται ότι ο μετρητής ή συσκευή είναι τέτοιας κατασκευής και τύπου και εφαρμόζεται και συνδέεται με τις γραμμές παροχής με τέτοιο τρόπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, και προμηθεύεται και συντηρείται ολοκληρωτικά με δαπάνη των αναδόχων, και δεν τοποθετείται εκτός από συμφωνία διαφορετικά παρά μεταξύ των κύριων αγωγών των αναδόχων και των πόλων του καταναλωτή.

Εξουσίες αναδόχων να εκδίδουν κανονισμούς

51. [Διαγράφηκε]
Εκπροσώπησητων κατόχων άδειας στις δοκιμές και δικαίωμα ένστασης κατά της έκθεσης Επιθεωρητή

52.-(1) Οι κάτοχοι άδειας δύνανται, αν θεωρούν αυτό κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση δοκιμής οποιουδήποτε κύριου αγωγού ή γραμμής παροχής, ή ελέγχου ή επιθεώρησης οποιουδήποτε μηχανήματος των κατόχων άδειας από οποιοδήποτε Επιθεωρητή, να εκπροσωπούνται από κάποιο λειτουργό ή άλλο αντιπρόσωπο, αλλά αυτός ο λειτουργός ή αντιπρόσωπος δεν επεμβαίνει στη δοκιμή ή επιθεώρηση. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια δοκιμή όπως προαναφέρθηκε οι κάτοχοι άδειας δίνουν στον Επιθεωρητή διαβεβαίωση ότι κανένας κίνδυνος δεν πρόκειται να προέλθει σε οποιοδήποτε υπεύθυνο των γραμμών, εργάτη ή άλλο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας δοκιμής.

(2) Αν οι κάτοχοι άδειας δεν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιείται με οποιαδήποτε έκθεση οποιουδήποτε Επιθεωρητή, δύνανται ή δύναται να υποβάλουν ένσταση στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων το συντομότερο δυνατό εναντίον της έκθεσης και μετά από αυτό ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ερευνά και αποφασίζει επί του θέματος της ένστασης το συντομότερο δυνατό.

Μέθοδοι επιβάρυνσης

53. [Διαγράφηκε]
Ανώτατες τιμές

54. [Διαγράφηκε]
Άλλες επιβαρύνσεις με συμφωνία

55. [Διαγράφηκε]
Τιμή για προμήθεια σε δημόσιους λαμπτήρες

56. [Διαγράφηκε]
Μέγιστη ισχύς

57. Η μέγιστη ισχύς την οποία οποιοσδήποτε καταναλωτής δικαιούται να προμηθευτεί είναι τέτοιας ποσότητας όπως αυτός ήθελε απαιτήσει, η οποία δεν υπερβαίνει ότι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί ως το μέγιστο όριο κατανάλωσης στα υποστατικά αυτού:

Νοείται ότι ο καταναλωτής δίνει υπόσχεση ως προς την ποσότητα της ενέργειας που θα χρησιμοποιείται μηνιαίως και ότι, όταν οποιοσδήποτε καταναλωτής έχει απαιτήσει από τους ανάδοχους να προμηθεύσουν αυτόν με το μέγιστο όριο ισχύος οποιασδήποτε ορισμένης ποσότητας, αυτός δεν δικαιούται να τροποποιήσει το μέγιστο όριο ισχύος εκτός μετά από εύλογη ειδοποίηση στους αναδόχους, και οποιεσδήποτε δαπάνες στις οποίες εύλογα υποβλήθηκαν οι ανάδοχοι σε σχέση με τις γραμμές παροχής διά των οποίων παρέχεται ενέργεια στα υποστατικά του καταναλωτή αυτού, ή οποιαδήποτε εξαρτήματα ή συσκευές των αναδόχων, στα υποστατικά αυτά ως συνέπεια της αλλαγής, πληρώνονται από αυτόν στους αναδόχους και δύνανται να ανακτώνται ως αστικό χρέος.

Διαφορές ως προς την ακρίβεια μετρητή να διευθετούνται από Επιθεωρητή

58. Αν οποιαδήποτε διαφορά πρόκειται μεταξύ οποιουδήποτε καταναλωτή και των προμηθευτών ως προς το αν οποιοσδήποτε μετρητής, διά του οποίου εξακριβώνεται η αξία της παροχής, είναι ή δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση για την ακριβή καταγραφή αυτής της αξίας, ή ως προς το αν η αξία αυτή έχει καταγραφεί ορθά σε οποιαδήποτε περίπτωση από οποιοδήποτε μετρητή, η διαφορά αυτή θα αποφασίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους από Επιθεωρητή με την καταβολή καθορισμένου τέλους. Αν τα σφάλματα που αποκαλύφθηκαν από τον έλεγχο εμπίπτουν εντός των ορίων που καθορίζονται, τα έξοδα του ελέγχου και τα συναφή με τον έλεγχο αυτό βαρύνουν τον καταναλωτή, και αν διαφορετικά, βαρύνουν τους προμηθευτές. Τηρουμένων των όσων προαναφέρθηκαν, η καταγραφή του μετρητή αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία, της αξίας της παροχής, ελλείψει δόλου ή ελλείψει διαπίστωσης επέμβασης ή μη κανονικής λειτουργίας του μετρητή που διαπιστώνεται από αρμόδιο λειτουργό των προμηθευτών.

Διαφορές ως προς τη μεταβολή τάσης

59. Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ οποιουδήποτε καταναλωτή και του προμηθευτή σε σχέση με την τάση ή τη μεταβολή της τάσης στα υποστατικά του καταναλωτή η διαφορά αυτή θα αποφασίζεται με αίτηση εκάτερου μέρους, από Επιθεωρητή, με την πληρωμή καθορισμένου τέλους. Αν η μεταβολή της τάσης βρεθεί από αυτόν ότι είναι εντός των καθορισμένων ορίων, τα έξοδα της επιθεώρησης βαρύνουν των καταναλωτή, και αν τα πράγματα έχουν διαφορετικά βαρύνουν τους αναδόχους και αυτοί λαμβάνουν άμεσα διαβήματα για να συμμορφωθούν με τους Κανονισμούς και αν παραλείψουν να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό εντός εικοσιτεσσάρων ωρών μετά που έχει επιδοθεί σε αυτούς ειδοποίηση για το σκοπό αυτό από τον Επιθεωρητή υπόκεινται σε ποινή είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα τέτοιας παράλειψης.

Καταναλωτής δύναται να εγκαταστήσει επιπρόσθετους μετρητές

60. [Διαγράφηκε]
Καθυστερημένες πληρωμές

61. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε καταναλωτής ηλεκτρισμού που προμηθεύεται από τους προμηθευτές εγκαταλείπει τα υποστατικά όπου τέτοιος ηλεκτρισμός έχει παρασχεθεί σε αυτόν άνευ καταβολής των τελών ηλεκτρισμού ή του ενοικίου μετρητή που οφείλεται από αυτόν, οι προμηθευτές δικαιούνται να ανακτήσουν από τον επόμενο ενοικιαστή τις καθυστερήσεις που έμειναν απλήρωτες από τον προηγούμενο ενοικιαστή εκτός αν ο νέος ενοικιαστής πριν να καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια έχει δώσει ειδοποίηση στους προμηθευτές με την οποία απαιτούσε να καταγραφεί ο μετρητής.

Βλάβη έργων με πρόθεση αποκοπής, παροχής ή κακόβουλο σβήσιμο δημόσιου λαμπτήρα

62. Πρόσωπο το οποίο παράνομα και κακόβουλα αποκόπτει ή βλάπτει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή έργο με πρόθεση να αποκόψει οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρισμού, ή διαφορετικά κακόβουλα προκαλεί οποιαδήποτε διακοπή στην παροχή, ή παρακινεί άλλα πρόσωπα να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη͘ και πρόσωπο το οποίο κακόβουλα σβήνει οποιοδήποτε δημόσιο λαμπτήρα τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες αλλά καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εξαιρεί πρόσωπο από οποιαδήποτε διαδικασία για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο τιμωρείται βάσει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Νόμου αυτού ή βάσει του Ποινικού Κώδικα:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Κλοπή ηλεκτρισμού

63.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) κακόβουλα ή δόλια αφαιρεί, προκαλεί ώστε να σπαταληθεί ή παροχετευθεί, καταναλώνει ή χρησιμοποιεί, οποιαδήποτε ηλεκτρική ενέργεια,

(β) παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στο μηχανισμό μετρητή ή σε άλλες συσκευές και εξοπλισμό του δικτύου συστήματος διανομής, με σκοπό την αλλοίωση της ορθής καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.25.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Η διαπίστωση της ύπαρξης ή ένδειξης χρήσης τεχνητών μέσων για υπεξαίρεση αποτελεί αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση τέτοιας κακόβουλης ή δόλιας υπεξαίρεσης από τον καταναλωτή.

Ποινή για βλάβη γραμμών, μετρητών, κλπ.

64.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα, δόλια, ή με υπαίτια αμέλεια βλάπτει ή ανέχεται να βλάπτονται οποιεσδήποτε γραμμές, μετρητής, ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης που χορηγείται από τη ΡΑΕΚ σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ή αλλάζει το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμποδίζει οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας του ηλεκτρισμού που παρέχεται, ή δόλια υπεξαιρεί, καταναλώνει ή χρησιμοποεί ηλεκτρισμό, (χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας για την προστασία των προμηθευτών ή των αναδόχων ή την τιμωρία του παραβάτη) καταβάλλει ως ποινή για κάθε τέτοιο αδίκημα και πληρώνει στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής ποσό που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες· και οποιαδήποτε επηρεαζόμενα πρόσωπα δύνανται επιπρόσθετα με αυτό να ανακτούν το ποσό οποιασδήποτε ζημιάς που υπέστησαν ή που επιδικάστηκε από το Δικαστήριο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα ή δόλια προκάλεσε βλάβη ή επέτρεψε ώστε να υποστούν βλάβη οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές, μετρητής ή εξαρτήματα που ανήκουν στους αναδόχους ή στον κάτοχο εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής ή άλλαξε το δείκτη οποιουδήποτε μετρητή, ή εμπόδισε οποιοδήποτε μετρητή από τη δέουσα καταγραφή της ποσότητας ηλεκτρισμού που παρέχεται, οι ανάδοχοι ή ο κάτοχος εξουσιοδότησης σε περίπτωση απευθείας γραμμής δύνανται επίσης, μεχρις ότου οι γραμμές, ο μετρητής ή τα εξαρτήματα για τα οποία υποβλήθηκε παράπονο διορθωθούν, να διακόψουν την παροχή ηλεκτρισμού στο πρόσωπο που παρανόμησε με τον τρόπο αυτό αναξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα σύμβαση· και η ύπαρξη τεχνητών μέσων για την πρόκληση τέτοιας μεταβολής ή παρεμπόδισης, ή για την υπεξαίρεση, κατανάλωση ή χρήση ηλεκτρισμού των αναδόχων, όταν τέτοιος μετρητής βρίσκεται υπό τη φύλαξη ή έλεγχο του καταναλωτή, αποτελεί αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική υπόθεση ότι τέτοια μεταβολή, παρεμπόδιση, υπεξαίρεση ή κατανάλωση, ανάλογα με την περίπτωση, έχει προξενηθεί από τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί τέτοιο μετρητή, κακόβουλα ή δόλια, εν γνώσει του και εσκεμμένα.

(2)  Σε περίπτωση που προμηθευτής δεν είναι ανάδοχος, η διακοπή στην παροχή ηλεκτρισμού θα γίνεται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

Ποινή για δόλια χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού των επιχειρήσεων των κατόχων άδειας

65. Κάθε πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή μεριμνά ώστε να τοποθετηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή για να συνδέεται με οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή που ανήκει στους κατόχους άδειας  χωρίς τη συγκατάθεση τους, ή δόλια επεμβαίνει σε οποιοδήποτε μετρητή που ανήκει στους κατόχους άδειας ή το οποίο σε περίπτωση που ο ηλεκτρισμός δεν εξακριβώνεται με μετρητή χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό που παρέχεται από τους κατόχους άδειας με διαφορετικό τρόπο ή σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή για την οποία έχει συμφωνήσει με σύμβαση για να πληρώσει ή διαφορετικά χρησιμοποιεί ακατάλληλα τέτοιο ηλεκτρισμό ή προμηθεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιοδήποτε μέρος του ηλεκτρισμού που παρέχεται σε αυτό, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή στην οποία δυνατό να υπόκειται βάσει οποιουδήποτε άλλου Νόμου πληρώνει στους κατόχους άδειας το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε τέτοιο αδίκημα και επίσης το ποσό των είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής κατά την οποία τέτοια ηλεκτρική γραμμή παραμένει με τον τρόπο αυτό, ή τέτοια υπέρβαση διαπράττεται με τον τρόπο αυτό ή συνεχίζεται, ή τέτοια παροχή παρέχεται.

Αποζημίωση λόγω τυχαίας πρόκλησης ζημιάς σε ηλεκτρικές γραμμές

66. Κάθε πρόσωπο το οποίο λόγω αμέλειας ή τυχαίως σπάζει ή προκαλεί ζημιά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή, λαμπτήρα ή άλλο έργο που ανήκει στους αναδόχους, ή στους κατόχους άδειας σε περίπτωση απευθείας γραμμής ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο τους πληρώνει στους αναδόχους ή στους κατόχους άδειας το ποσο της ζημιάς που προκλήθηκε το οποίο ανακτάται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Καθήκοντα Επιθεωρητή

67.-(1) Αποτελεί καθήκον του Επιθεωρητή-

(α) να διεξάγει έρευνες κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων και ανέγερσης των ηλεκτρικών γραμμών, και να επιθεωρεί και δοκιμάζει μετά την κατασκευή με σκοπό να εξασφαλίζει ότι τα έργα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού·

(β) να διεξάγει έρευνα ως προς τα αίτια οποιουδήποτε ατυχήματος το οποίο επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων·

(γ) να εξετάζει και ελέγχει οποιοδήποτε μετρητή που προορίζεται για την εξακρίβωση της αξίας της παροχής όταν απαιτηθεί να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό είτε από τους κατόχους άδειας ή από καταναλωτή, και να διευθετεί οποιαδήποτε διαφορά η οποία δυνατό να προκύπτει μεταξύ των κατόχων άδειας και καταναλωτή όσον αφορά την ακρίβεια του μετρητή·

(δ) να δοκιμάζει τη διαφοροποίηση τάσης επί των πόλων του καταναλωτή αν και όταν απαιτηθεί από οποιοδήποτε καταναλωτή, ή να προβαίνει σε τέτοια άλλη επιθεώρηση και δοκιμή των γραμμών παροχής, συσκευών, και έργων των αναδόχων επί των υποστατικών του καταναλωτή όπως δυνατό να είναι αναγκαίο για το σκοπό εξακρίβωσης κατά πόσο οι ανάδοχοι έχουν συμμορφωθεί με τους όρους της άδειας και οποιωνδήποτε κανονισμών που έγιναν βάσει αυτού·

(ε) να προβαίνει, αν κληθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, σε έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οποιουδήποτε υποστατικού για να διαπιστώσει κατά πόσο η εν λόγω εγκατάσταση και εξοπλισμός συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν·

(στ) να εξετάζει και ελέγχει οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για να διαπιστώσει κατά πόσο συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(2) Στο παρόν άρθρο-

“αρμόδια αρχή” σημαίνει-

(α) το δημοτικό συμβούλιο δήμου, αν το υποστατικό βρίσκεται μέσα στα δημοτικά όρια δήμου·

(β) το συμβούλιο βελτίωσης, αν το υποστατικό βρίσκεται μέσα στα όρια περιοχής συμβουλίου βελτίωσης· και

(γ) τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα την οποία βρίσκεται το υποστατικό, σε κάθε άλλη περίπτωση·

“ηλεκτρολογικός εξοπλισμός” περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανή, γεννήτρια, κινητήρα, μετασχηματιστή, ηλεκτρική συσκευή, είτε φορητή είτε όχι, όργανο μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, προστατευτικό υλικό, υλικό συρματώσεων, ηλεκτρικό εξάρτημα και κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, διανομή εκμετάλλευση ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δικαίωμα εισόδου

68. Επιθεωρητής που ορίζεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων έχει το δικαίωμα πρόσβασης κάθε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε από τα υποστατικά των κατόχων άδειας για το σκοπό εξακρίβωσης αν οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, και έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για δοκιμή της ακρίβειας μετρητών ή άλλων εργαλείων.

Ανάθεση εργασίας

69.-(1) Οι κάτοχοι άδειας δεν θα αναθέτουν εργασία σε μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών ή ηλεκτροτεχνίτες σε οποιαδήποτε έργα όπου υπάρχει κίνδυνος εκτός αν τα πρόσωπα αυτά κατέχουν τα απαραίτητα από τον παρόντα Νόμο πιστοποιητικά:

Νοείται ότι, αν οι κάτοχοι άδειας θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να αναθέτουν εργασία σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά παρέκκλιση της πιο πάνω υποχρέωσης, έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούμενα για την εργασία πιστοποιητικά, βρίσκονται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη και τον έλεγχο προσώπων  που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά και να λαμβάνουν τέτοιες προφυλάξεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού σε όλες τις προβλεπτές συνθήκες.

(2)  Εκτός όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), οι ανάδοχοι δεν εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν εργοδοτείται άμεσα από αυτούς να λειτουργεί οποιοδήποτε μέρος του συστήματος που ανήκει στους αναδόχους.  Αν οι ανάδοχοι παραλείπουν να συμμορφωθούν με το άρθρο αυτό υπόκεινται, για κάθε παράλειψη, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατον είκοσι πέντε λίρες.

(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο καταναλωτής ή ο κάτοχος υποστατικού στο οποίο έχει εγκατασταθεί από τους κατόχους άδειας αυτόματος διακόπτης χαμηλής τάσης,  θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τους αναδόχους να λειτουργεί τον εν λόγω αυτόματο διακόπτη με σκοπό τη σύνδεση ή αποσύνδεση της εγκατάστασής του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2).

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

69Α.–(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του   νομικού  αυτού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, ή είναι υπάλληλος του νομικού αυτού προσώπου, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή του διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Διαιτησία

70. [Διαγράφηκε]
Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από εταιρείες, κλπ., βάσει σύμβασης

71. [Διαγράφηκε]
Επιφύλαξη για υπάρχουσες επιχειρήσεις που διεξάγονται από Δήμους, εταιρείες, κλπ., διαφορετικά παρά βάσει σύμβασης

72. [Διαγράφηκε]
Σημείωση
52 του Ν.85(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.85(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 85(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με  την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.