Εκπροσώπηση αναδόχων στις δοκιμές και δικαίωμα έφεσης κατά της έκθεσης Επιθεωρητή

52.-(1) Οι ανάδοχοι δύνανται, αν θεωρούν αυτό κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση δοκιμής οποιουδήποτε κύριου αγωγού ή γραμμής παροχής, ή ελέγχου ή επιθεώρησης οποιουδήποτε μηχανήματος των αναδόχων από οποιοδήποτε Επιθεωρητή, να εκπροσωπούνται από κάποιο λειτουργό ή άλλο αντιπρόσωπο, αλλά αυτός ο λειτουργός ή αντιπρόσωπος δεν επεμβαίνει στη δοκιμή ή επιθεώρηση. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια δοκιμή όπως προαναφέρθηκε οι ανάδοχοι δίνουν στον Επιθεωρητή διαβεβαίωση ότι κανένας κίνδυνος δεν πρόκειται να προέλθει σε οποιοδήποτε υπεύθυνο των γραμμών, εργάτη ή άλλο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας δοκιμής.

(2) Αν οι ανάδοχοι ή οποιαδήποτε τέτοια αρχή ή πρόσωπο δεν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιείται με οποιαδήποτε έκθεση οποιουδήποτε Επιθεωρητή, δύνανται ή δύναται να υποβάλουν έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο εναντίον της έκθεσης και μετά από αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο ερευνά και αποφασίζει επί του θέματος της έφεσης.