Εκπροσώπησητων κατόχων άδειας στις δοκιμές και δικαίωμα ένστασης κατά της έκθεσης Επιθεωρητή

52.-(1) Οι κάτοχοι άδειας δύνανται, αν θεωρούν αυτό κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση δοκιμής οποιουδήποτε κύριου αγωγού ή γραμμής παροχής, ή ελέγχου ή επιθεώρησης οποιουδήποτε μηχανήματος των κατόχων άδειας από οποιοδήποτε Επιθεωρητή, να εκπροσωπούνται από κάποιο λειτουργό ή άλλο αντιπρόσωπο, αλλά αυτός ο λειτουργός ή αντιπρόσωπος δεν επεμβαίνει στη δοκιμή ή επιθεώρηση. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια δοκιμή όπως προαναφέρθηκε οι κάτοχοι άδειας δίνουν στον Επιθεωρητή διαβεβαίωση ότι κανένας κίνδυνος δεν πρόκειται να προέλθει σε οποιοδήποτε υπεύθυνο των γραμμών, εργάτη ή άλλο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας δοκιμής.

(2) Αν οι κάτοχοι άδειας δεν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιείται με οποιαδήποτε έκθεση οποιουδήποτε Επιθεωρητή, δύνανται ή δύναται να υποβάλουν ένσταση στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων το συντομότερο δυνατό εναντίον της έκθεσης και μετά από αυτό ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ερευνά και αποφασίζει επί του θέματος της ένστασης το συντομότερο δυνατό.