Εξουσίες αναδόχων να εκδίδουν κανονισμούς

51. [Διαγράφηκε]