Ανάδοχοι δύνανται να τοποθετούν μετρητές

50. Οι ανάδοχοι δύνανται να τοποθετούν στα υποστατικά του καταναλωτή τέτοιο μετρητή ή άλλη συσκευή όπως δυνατό να επιθυμούν με σκοπό να εξακριβώσουν ή ρυθμίσουν είτε την ποσότητα της ενέργειας που παρέχεται στον καταναλωτή είτε τον αριθμό των ωρών κατά τη διάρκεια των οποίων η παροχή δίνεται, ή τη μέγιστη ένταση που λαμβάνεται από τον καταναλωτή, ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα ή χρόνο που συνδέεται με την παροχή:

Νοείται ότι ο μετρητής ή συσκευή είναι τέτοιας κατασκευής και τύπου και εφαρμόζεται και συνδέεται με τις γραμμές παροχής με τέτοιο τρόπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, και προμηθεύεται και συντηρείται ολοκληρωτικά με δαπάνη των αναδόχων, και δεν τοποθετείται εκτός από συμφωνία διαφορετικά παρά μεταξύ των κύριων αγωγών των αναδόχων και των πόλων του καταναλωτή.