Εξουσία στους αναδόχους να ενοικιάζουν μετρητές

49. [Διαγράφηκε]