Ανάκτηση ενοικίων ηλεκτρισμού, τελών, κλπ.

48.-(1) Αν οποιοσδήποτε Δημός, εταιρεία ή πρόσωπο, που του προμηθεύεται ηλεκτρισμός από τους αναδόχους ή που του προμηθεύεται οποιοσδήποτε μετρητής ηλεκτρισμού, σύστημα κατανάλωσης ηλεκτρισμού, καλώδιο ή συσκευή οποιασδήποτε φύσεως άμεσα από τους αναδόχους ή από τρίτο πρόσωπο σε διευθέτηση με τους αναδόχους, αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους το ενοίκιο, τέλος, τόκο, δαπάνη, έξοδα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο οφείλεται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο ή τέλη ή άλλα χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με αυτά ή οποιαδήποτε χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με πιστώσεις ή οικονομικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν από τους αναδόχους για την απόκτηση ή ενοικίαση οποιουδήποτε τέτοιου μετρητή, συστήματος καλωδίου ή συσκευής όπως προαναφέρθηκε ή οποιεσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν νόμιμα κατά την αποκοπή του ηλεκτρισμού από τα υποστατικά τέτοιου προσώπου, ή τα τέλη που οφείλονται για τη σύνδεση των γραμμών παροχής με τους κύριους αγωγούς διανομής, ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που οφείλεται σε σχέση με την παροχή ενέργειας συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη εξαιρουμένης και ισχυριζόμενης επέμβασης σε μετρητή ή άλλο εξοπλισμό ή δυνάμει βλάβης σε μετρητή και/ή λανθασμένης προηγούμενης χρέωσης, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτήσουν το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό ως αστικό χρέος μετά τόκων, δαπανών, τελών και εξόδων.

(2) Όταν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ποσών, τα οποία υπολογίσθηκαν ως οφειλόμενα δυνάμει διαπιστωμένης επέμβασης και/ή διαπιστωμένης βλάβης στο μετρητή και/ή κατόπιν λανθασμένων προηγούμενων χρεώσεων, αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους οποιοδήποτε ενοίκιο ή ποσό που απαιτείται και πρέπει να πληρωθεί από τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτούν αυτά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, και η θεραπεία των αναδόχων βάσει του Νόμου αυτού είναι επιπρόσθετη προς τις άλλες θεραπείες τους για την ανάκτηση τέτοιου ενοικίου ή ποσού.