Ανάκτηση ενοικίων ηλεκτρισμού, τελών, κλπ.

48.-(1) Αν οποιοσδήποτε Δημός, εταιρεία ή πρόσωπο, που του προμηθεύεται ηλεκτρισμός από τους αναδόχους ή που του προμηθεύεται οποιοσδήποτε μετρητής ηλεκτρισμού, σύστημα κατανάλωσης ηλεκτρισμού, καλώδιο ή συσκευή οποιασδήποτε φύσεως άμεσα από τους αναδόχους ή από τρίτο πρόσωπο σε διευθέτηση με τους αναδόχους, αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους το ενοίκιο, τέλη ή άλλα χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με αυτά ή οποιαδήποτε χρήματα που οφείλονται στους αναδόχους σε σχέση με πιστώσεις ή οικονομικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν από τους αναδόχους για την απόκτηση ή ενοικίαση οποιουδήποτε τέτοιου μετρητή, συστήματος καλωδίου ή συσκευής όπως προαναφέρθηκε ή οποιεσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν νόμιμα κατά την αποκοπή του ηλεκτρισμού από τα υποστατικά τέτοιου προσώπου, ή τα τέλη που οφείλονται για τη σύνδεση των γραμμών παροχής με τους κύριους αγωγούς διανομής, ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που οφείλεται σε σχέση με την παροχή ενέργειας, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτήσουν το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό ως αστικό χρέος.

(2) Όταν οποιοσδήποτε Δήμος, εταιρεία ή πρόσωπο αμελεί να πληρώσει στους αναδόχους οποιοδήποτε ενοίκιο ή ποσό που απαιτείται και πρέπει να πληρωθεί από τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο, οι ανάδοχοι δύνανται να ανακτούν αυτά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, και η θεραπεία των αναδόχων βάσει του Νόμου αυτού είναι επιπρόσθετη προς τις άλλες θεραπείες τους για την ανάκτηση τέτοιου ενοικίου ή ποσού.