Εξουσία στους αναδόχους να ενοικιάζουν μετρητές

49. Οι ανάδοχοι δύνανται να ενοικιάζουν οποιοδήποτε μετρητή για εξακρίβωση της αξίας της παροχής, και οποιαδήποτε εξαρτήματα αυτού, έναντι τέτοιας χρηματικής αμοιβής και με τέτοιους όρους σε σχέση με την επιδιόρθωση του μετρητή και εξαρτημάτων, και για εξασφάλιση της ασφάλειας και επιστροφής στους αναδόχους του μετρητή και εξαρτημάτων, όπως δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του ενοικιαστή και των αναδόχων, ή σε περίπτωση διαφοράς όπως δύναται να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο͘ και η αμοιβή ανακτάται από τους αναδόχους ως αστικό χρέος.