Εξουσίες αναδόχων να εκδίδουν κανονισμούς

51. Οι ανάδοχοι δύνανται, τηρουμένης της γραπτής έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδουν κανονισμούς που πρέπει να τηρούνται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που τους προμηθεύεται από τους εργολήπτες.