Αναφορικά με αλλαγή σωλήνων, συρμάτων κλπ., κάτω από οδούς

40. Οι ανάδοχοι δύνανται να καλέσουν την αρμόδια αρχή ή δύνανται, με την άδεια τέτοιας αρχής, να αλλάξουν τη θέση οποιωνδήποτε σωλήνων ή καλωδίων κάτω από οποιαδήποτε οδό ή τόπο που εξουσιοδοτήθηκε να ανασκαφτεί από αυτούς, τα οποία δυνατό να παρεμβαίνουν κατά την άσκηση των εξουσιών τους βάσει του Νόμου αυτού ή του Διατάγματος· και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται με παρόμοιο τρόπο να καλεί τους αναδόχους να αλλάξουν, ή με την άδεια των αναδόχων δύναται να αλλάξει τη θέση οποιωνδήποτε ηλεκτρικών καλωδίων ή έργων των αναδόχων, τα οποία βρίσκονται κάτω από τέτοια οδό ή τόπο, τα οποία δυνατό να παρεμβαίνουν στη νόμιμη άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών που χορηγήθηκαν στο πρόσωπο αυτό σε σχέση με αυτή την οδό ή τόπο, τηρουμένης συμφωνίας μεταξύ των μερών, ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας με όρους οι οποίοι δυνατό να καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.