Παροχή για ιδιωτικούς σκοπούς

16.-(1) Οι ανάδοχοι, όταν απαιτείται από αυτούς να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιωνδήποτε υποστατικών που βρίσκονται εντός 132 ποδιών από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής των αναδόχων εντός των οποίων απαιτείται κατά τον εκάστοτε χρόνο να συντηρούν ή να συνεχίζουν να συντηρούν παροχή ενέργειας για τους σκοπούς γενικής παροχής σε ιδιώτες καταναλωτές βάσει οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού, παρέχουν ενέργεια για τα υποστατικά αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος και των Κανονισμών, και παρέχουν ρεύμα και τοποθετούν οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές που δυνατό να είναι αναγκαίες για το σκοπό παροχής της μέγιστης ισχύος την οποία κάθε τέτοιος ιδιοκτήτης ή κάτοχος δικαιούται να προμηθεύεται βάσει του Διατάγματος τηρουμένου του ακόλουθου όρου-

Η δαπάνη τόσου μέρους της κατασκευής οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής που υπερβαίνει το μήκος των 30 ποδιών, για την παροχή ενέργειας από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής των αναδόχων σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο, αν οι ανάδοχοι απαιτούν με τον τρόπο αυτό, αυτό πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη αυτόν ή κάτοχον.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικών που απαιτεί παροχή ενέργειας-

(α) επιδίδει ειδοποίηση στους αναδόχους η οποία ορίζει τα υποστατικά σε σχέση με τα οποία η παροχή απαιτείται και τη μέγιστη ισχύ που απαιτείται να παρέχεται και την ημέρα (που δεν είναι ημέρα νωρίτερα από εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά την οποία η παροχή απαιτείται να αρχίσει͘ και

(β) αν απαιτείται από τους αναδόχους, συνάπτει γραπτή σύμβαση με αυτούς για να συνεχίζει να λαμβάνει και πληρώνει για παροχή ενέργειας για περίοδο τουλάχιστο δύο ετών τέτοιου ποσού ώστε η πληρωμή που γίνεται για την παροχή, με βάση του τέλους που εκάστοτε επιβάλλεται από τους αναδόχους για παροχή ενέργειας σε συνήθεις καταναλωτές εντός της περιοχής παροχής, δεν θα είναι μικρότερη από είκοσι τοις εκατό ετήσια των δαπανών που υπέστησαν οι ανάδοχοι για την παροχή οποιωνδήποτε ηλεκτρικών γραμμών που απαιτούνται βάσει του άρθρου αυτού να παρέχονται από αυτούς, για το σκοπό της παροχής και αν απαιτείται από τους αναδόχους να παρέχει σε αυτούς ασφάλεια για την πληρωμή προς αυτούς όλων των χρημάτων τα οποία ήθελαν καταστεί οφειλόμενα σε αυτούς από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο σχετικά με οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές που παρέχονται από τους αναδόχους, και σε σχέση με ενέργεια που προμηθεύεται από αυτούς.