Προστασία του Επιθεωρητή, του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, κλπ.

43. [Διαγράφηκε]