Προστασία του Επιθεωρητή, του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου, κλπ.

43. Οι ανάδοχοι λαμβάνουν όλες τις εύλογες προφυλάξεις κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των ηλεκτρικών γραμμών τους και άλλων έργων και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης τους ούτως ώστε να μην επηρεάζεται επιβλαβώς είτε με επαγωγή ή διαφορετικά η λειτουργία οποιουδήποτε σύρματος ή γραμμής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τηλεγραφικής, τηλεφωνικής ή με ηλεκτρικά σήματα επικοινωνίας ή τα ρεύματα στο σύρμα ή γραμμή που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου ή άλλου προσώπου που είναι υπεύθυνο του δεόντως εγκριμένου σιδηρόδρομου͘ και οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου για την προστασία της κυβέρνησης και του αδειούχου τηλεγράφου εφαρμόζονται και ισχύουν προς όφελος του Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου και οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου όπως προαναφέρθηκε.