Καταναλωτής δύναται να εγκαταστήσει επιπρόσθετους μετρητές

60. [Διαγράφηκε]