Καταναλωτής δύναται να εγκαταστήσει επιπρόσθετους μετρητές

60.-(1) Ο καταναλωτής δικαιούται να εγκαταστήσει στα υποστατικά του ηλεκτρικό μετρητή ή μετρητές για το σκοπό του ελέγχου της αξίας του ηλεκτρισμού που παρέχεται σε αυτόν και ορίζεται από το μετρητή των εργοληπτών, νοουμένου ότι αυτός δίνει γραπτή ειδοποίηση στους εργολήπτες όχι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων ωρών για την πρόθεση του να συνδέσει ή αποσυνδέσει τέτοιο μετρητή με ή από το κύκλωμα μέσω του οποίου παρέχεται ενέργεια.

(2) Ο μετρητής ή μετρητές που εγκαθίστανται με τον τρόπο αυτό από τον καταναλωτή είναι κατασκευής και τύπου, και τοποθετούνται και συνδέονται με τις γραμμές παροχής κατά τον καθορισμένο τρόπο, και συντηρούνται ολοκληρωτικά με έξοδα του καταναλωτή, και εκτός με συμφωνία, δεν τοποθετούνται διαφορετικά παρά μεταξύ των κύριων αγωγών των εργοληπτών και των πόλων του καταναλωτή και μετά από την τοποθέτηση οποιουδήποτε μετρητή από τους αναδόχους.

(3) Ο μετρητής ή μετρητές που εγκαθίστανται με τον τρόπο αυτό από τον καταναλωτή υποβάλλονται πρώτα στους αναδόχους για επιθεώρηση και έλεγχο και εγκρίνονται από αυτούς.

(4) Οι ανάδοχοι δικαιούνται να επιβάλλουν εύλογο τέλος στον καταναλωτή για επιθεώρηση και έλεγχο και δύνανται, αν αυτοί επιθυμούν με τον τρόπο αυτό, να σφραγίσουν τέτοιο μετρητή ή μετρητές με τη σφραγίδα τους η οποία δεν αφαιρείται παρά μόνο από τους αναδόχους.

(5) Οι ανάδοχοι δεν δεσμεύονται να εγκρίνουν τον αναφερόμενο μετρητή ή μετρητές εκτός αν είναι εύλογα ικανοποιημένοι ότι αυτός ή αυτοί είναι σε καλή κατάσταση και δεν προορίζονται για να επηρεάσουν επιβλαβώς την παροχή ή την καταγραφή της.

(6) Οποιαδήποτε εργασία η οποία σχετίζεται με την εγκατάσταση, σύνδεση, τοποθέτηση, απομάκρυνση ή αποσύνδεση οποιουδήποτε τέτοιου μετρητή ή μετρητών γίνεται αποκλειστικά από τους αναδόχους έναντι εύλογου τιμήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.

(7) Οποιοσδήποτε καταναλωτής ο οποίος εγκαθιστά ή συντηρεί μετρητή κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε ποινή είκοσι πέντε λιρών για κάθε αδίκημα, και καταβάλλει ως ποινή προς όφελος των αναδόχων ποσό είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη συνεχίζεται άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων θεραπειών στις οποίες οι εργολήπτες δυνατόν να δικαιούνται~ και οποιοσδήποτε τέτοιος μετρητής που εγκαταστάθηκε, τοποθετήθηκε ή συνδέθηκε διαφορετικά παρά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν γίνεται δεκτός ως μαρτυρία της αξίας ή ποσότητας της παροχής.