Περιοχή παροχής

6. Δεν είναι νόμιμο για τους αναδόχους να παρέχουν ενέργεια πέρα της περιοχής παροχής, εκτός κατά την έκταση που διαφορετικά προνοείται στο Διάταγμα.