Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι δυνατό να προκληθούν, κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρισμού·

(β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς τα οποία η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ή γίνεται αποδεκτή ως τεκμήριο συμμόρφωσης, προς προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με σκοπό την διασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) προστασίας· τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες πρακτικής δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και την μεθοδολογία και τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·

(γ) {Καταργήθηκε}

(δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

(ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

(στ) για την εξέταση, άδεια και εγγραφή ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανωτέρων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής·

(ζ) που καθορίζουν τους τύπους των πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, αρχιεργάτες, χειριστές καλωδίων και εργολήπτες·

(η) για την επιβολή τελών για την εξέταση συντηρητών ηλεκτροσυσκευών και εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και για την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων·

(θ) που καθορίζουν τον τύπο πιστοποιητικού επιθεώρησης που εκδίδεται από Ηλεκτρολόγους Επιθεωρητές, τα τέλη που επιβάλλονται για επιθεωρήσεις που έγιναν από τέτοιους Επιθεωρητές και τα πρόσωπα από τα οποία πληρώνονται τα τέλη αυτά·

(ι) γενικά για το σκοπό εφαρμογής των σκοπών του Νόμου αυτού.

Και δυνατό να καθορίζει ποινές για την παράβαση ή τη μη τήρηση των Κανονισμών αυτών.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικώς ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτήν και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.