Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) ως προς τους όρους βάσει των οποίων ενέργεια δύναται να παραχθεί, μεταβιβαστεί, μετασχηματιστεί, διανεμηθεί, προμηθευτεί και χρησιμοποιηθεί·

(β) σχετικά με τη χρήση ενέργειας εντός ή σε οποιοδήποτε λιμάνι, ποταμό, κανάλι, σιδηρόδρομο, τροχιόδρομο, μεταλλείο ή λατομείο, ή σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, εργαστήριο, κατοικία ή τόπο για την εξασφάλιση της ασφάλειας προσώπων και ιδιοκτησίας από βλάβη από δόνηση ή φωτιά ή με άλλο τρόπο·

(γ) που καθορίζουν τον τύπο αίτησης για άδεια για ηλεκτρική εγκατάσταση, και τους όρους με τους οποίους δυνατό να εκδίδεται άδεια, και το τέλος που επιβάλλεται για άδεια·

(δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

(ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

(στ) για την εξέταση, άδεια και εγγραφή ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανωτέρων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής·

(ζ) που καθορίζουν τους τύπους των πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής για ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, αρχιεργάτες, χειριστές καλωδίων και εργολήπτες·

(η) για την επιβολή τελών για την εξέταση συντηρητών ηλεκτροσυσκευών και εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και για την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων·

(θ) που καθορίζουν τον τύπο πιστοποιητικού επιθεώρησης που εκδίδεται από Ηλεκτρολόγους Επιθεωρητές, τα τέλη που επιβάλλονται για επιθεωρήσεις που έγιναν από τέτοιους Επιθεωρητές και τα πρόσωπα από τα οποία πληρώνονται τα τέλη αυτά·

(ι) γενικά για το σκοπό εφαρμογής των σκοπών του Νόμου αυτού.

Και δυνατό να καθορίζει ποινές για την παράβαση ή τη μη τήρηση των Κανονισμών αυτών.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικώς ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτήν και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.