Εξουσία εισόδου σε γαίες ή υποστατικά για εξακρίβωση των ποσοτήτων ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε, ή για τη μετακίνηση εξαρτημάτων

44. Οποιοσδήποτε λειτουργός που διορίζεται από τους αναδόχους δύναται οποτεδήποτε είναι εύλογο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία παρέχεται ή έχει παρασχεθεί ηλεκτρισμός από τους αναδόχους, με σκοπό να επιθεωρήσει τις ηλεκτρικές γραμμές, μετρητή, συσσωρευτές, εξαρτήματα, έργα και συσκευές για την παροχή ηλεκτρισμού που ανήκουν στους αναδόχους ή στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή καταναλωτή και για το σκοπό εξακρίβωσης της ποσότητας ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε ή παρασχέθηκε, ή όπου η παροχή ηλεκτρισμού δεν απαιτείται πλέον, ή όπου οι ανάδοχοι είναι εξουσιοδοτημένοι να απομακρύνουν και αποκόψουν την παροχή ηλεκτρισμού από οποιαδήποτε υποστατικά, για το σκοπό μετακίνησης οποιωνδήποτε ηλεκτρικών γραμμών, συσσωρευτών, εξαρτημάτων ή συσκευών που ανήκουν στους εργολήπτες, επιδιορθώνοντας κάθε ζημιά που προκλήθηκε από τέτοια είσοδο, επιθεώρηση ή μετακίνηση.