Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αδειούχος τηλεγράφου” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που λειτουργεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή βάσει της εξουσιοδότησης άδειας που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου·

“ανάδοχοι” σημαίνει οποιοδήποτε Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο το οποίο δύναται να εξουσιοδοτείται με το Νόμο αυτό για να παρέχει ηλεκτρισμό εντός οποιασδήποτε περιοχής·

"'Αρχή τοπικής διοίκησης" έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

“γενική παροχή” σημαίνει τη γενική παροχή ενέργειας σε κοινούς καταναλωτές και περιλαμβάνει, εκτός αν ειδικά συμφωνήθηκε διαφορετικά με το Δήμο, τη γενική παροχή ενέργειας σε δημόσιους λαμπτήρες όπου ο Δήμος δεν είναι ο ίδιος ο παραγωγός, αλλά δεν περιλαμβάνει την παροχή ενέργειας σε έναν ή σε περισσότερους ειδικούς καταναλωτές βάσει ειδικής συμφωνίας·

“γραμμή παροχής” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή διά μέσου της οποίας δυνατόν να παρασχεθεί ή σκοπεύεται να παρασχεθεί ενέργεια από τους αναδόχους στον καταναλωτή είτε από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής ή απευθείας από τα υποστατικά των αναδόχων·

“Διάταγμα” σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση που χορηγήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού η οποία εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε εταιρεία, πρόσωπο ή Δήμο να αναλάβει οποιαδήποτε ή όλα από τα καθήκοντα που συνδέονται με την παραγωγή, διαβίβαση, μετασχηματισμό, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας·

“Δήμος” σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο εγκαθιδρυμένο βάσει του περί Δήμων Νόμου·

“δημόσιοι σκοποί” σημαίνει φωτισμός οποιασδήποτε οδού ή οποιουδήποτε δημόσιου τόπου που ανήκει στο Δήμο ή υπόκειται στον έλεγχο Δήμου ή άλλης δημόσιας αρχής, ή οποιουδήποτε τόπου δημόσιας λατρείας, ή οποιασδήποτε αίθουσας κτιρίου ή τόπου που ανήκει ή υπόκειται στον έλεγχο οποιουδήποτε δημόσιου θεάτρου, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς για τους οποίους δυνατόν να παρασχεθεί ηλεκτρισμός·

“δημόσιος λαμπτήρας” σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρικό λαμπτήρα που χρησιμοποιείται για το φωτισμό οποιασδήποτε οδού ή άλλου δημόσιου τόπου και συντηρείται από οποιοδήποτε Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή ή από τους αναδόχους·

“ενέργεια” σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια όταν παράγεται, προμηθεύεται ή χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από τη διαβίβαση μηνύματος·

“έργα” περιλαμβάνει ηλεκρικές γραμμές, διώρυγες, έργα ποταμών, υδατοφράκτες, σχεδιαζόμενα έργα, διασωληνώσεις, κτίρια, οικοδομήματα, μηχανήματα, πράγματα ή αντικείμενα οποιασδήποτε περιγραφής, που απαιτούνται για την παροχή ενέργειας και την πραγματοποίηση των σκοπών των αναδόχων·

“εταιρεία” σημαίνει οποιοδήποτε σώμα εγγεγραμμένο βάσει του περί Εταιρειών Νόμου και περιλαμβάνει συνεργατική εταιρεία·

“ηλεκτρική γραμμή” σημαίνει οποιοδήποτε σύρμα, σύρματα, αγωγό ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού για φωτιστική ενέργεια ή για σκοπούς θέρμανσης και περιλαμβάνει οποιοδήποτε όργανο, μονωτήρα, κάλυμμα, σωλήνωση ή πάσσαλο που στηρίζει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή οτιδήποτε συνδέεται με αυτά·

“ημερήσια ποινή” σημαίνει ποινή για κάθε ημέρα κατά την οποία ένα αδίκημα συνεχίζεται μετά από καταδίκη για αυτό·

“ιδιωτικοί σκοποί” περιλαμβάνει οποιουσδήποτε σκοπούς για τους οποίους δυνατόν εκάστοτε να παρέχεται ηλεκτρισμός, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι σκοποί, εκτός από τη διαβίβαση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος·

“Κανονισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή όρους που επηρεάζουν την επιχείρηση που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού ή Διατάγματος, για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κοινού ή για την εξασφάλιση κανονικης και επαρκούς παροχής ενέργειας, ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς·

“καταναλωτής” σημαίνει ένωση προσώπων ή πρόσωπο που προμηθεύεται ή δικαιούται να προμηθευτεί ηλεκτρική ενέργεια από τους αναδόχους ή τα υποστατικά του οποίου είναι εκάστοτε συνδεόμενα για σκοπούς παροχής ενέργειας με τις εργασίες αναδόχου·

“κύριος αγωγός” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία δύναται να τοποθετηθεί υπόγεια ή να ενεγερθεί πάνω από τη γη από τους αναδόχους και διαμέσου της οποίας δυνατό να παρασχεθεί ενέργεια από τους αναδόχους για σκοπούς γενικής παροχής·

“κύριος αγωγός διανομής” σημαίνει το τμήμα οποιουδήποτε κύριου αγωγού το οποίο χρησιμοποιείται για το σκοπό όπως δίδεται αφετηρία στις γραμμές παροχής για τους σκοπούς γενικής παροχής·

“όδος” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οδική αρτηρία επί της οποίας το κοινό έχει δικαίωμα διόδου·

“περιοχή παροχής” σημαίνει την περιοχή εντός της οποίας οι ανάδοχοι είναι κατά τον εκάστοτε χρόνο εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν ενέργεια βάσει Διατάγματος·

“πόλοι καταναλωτή” σημαίνει τα άκρα των ηλεκτρικών γραμμών που βρίσκονται πάνω σε οποιαδήποτε υποστατικά καταναλωτή και ανήκουν σε αυτόν στα οποία η παροχή ενέργειας παρέχεται από τις γραμμές παροχής·

“προσγειωμένος” σημαίνει συνδεδεμένος με τη γενική μάζα της γης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται οποιαδήποτε άμεση και ασφαλής εκκένωση ηλεκτρικής ενέργειας προς τη γη·

“ραδιοφωνικές επικοινωνίες” περιλαμβάνει ασύρματη τηλεγραφία, ασύρματη τηλεφωνία, ασύρματη τηλεόραση και την αποστολή και λήψη εικόνων και μουσικής με συσκευή που σχεδιάστηκε ή προσαρμόστηκε για τη χρησιμοποίηση αιθερικών κυμάτων·

“ραδιοφωνική παρεμβολή” σημαίνει την παραγωγή ηλεκτρικών κυμάτων από συσκευή και εξάρτημα η οποία παρεμβάλλεται στη διεξαγωγή της ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας·

“ρεύμα” σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα ή το ποσοστό κατά χρονική μονάδα κατά την οποία παρέχεται ενέργεια·

“τηλεγράφημα” σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλη ανακοίνωση που μεταδίδεται ή προτίθεται να μεταδοθεί με τηλεγραφική γραμμή·

“τηλεγραφική γραμμή” σημαίνει οποιαδήποτε τηλεγραφική ή τηλεφωνική γραμμή, σύρματα, ή άλλη συσκευή που ανήκει ή λειτουργεί ή προτίθεται να τεθεί σε λειτουργία από την Κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που κατέχει άδεια βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου, και επίσης περιλαμβάνει όλα τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά σηματοδοτικά σύρματα που ανήκουν ή λειτουργούν ή προτίθεται να τεθούν σε λειτουργία υπό τη διεύθυνση του Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου ή άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη δεόντως εγκριμένου σιδηρόδρομου.