Εφαρμογή του Νόμου

3. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται στην παραγωγή, μετάδοση, μετασχηματισμό, διανομή, πώληση, παροχή και χρήση ενέργειας σε όλη τη Δημοκρατία.