Εφαρμογή του Νόμου

3. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται στην παραγωγή, μετάδοση, μετασχηματισμό, διανομή, πώληση, παροχή και χρήση ενέργειας σε όλη τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι κατά τη χορήγηση Διατάγματος βάσει του άρθρου 4 σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο που ασχολείται με την παραγωγή, μετάδοση, μετασχηματισμό, διανομή, πώληση και παροχή ενέργειας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξαιρέσει τέτοιαν εταιρεία ή πρόσωπο από όλες ή οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να οριστεί στο Διάταγμα.