Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Άδεια” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς    Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“αδειούχος τηλεγράφου” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που λειτουργεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή βάσει της εξουσιοδότησης άδειας που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου·

“ανάδοχοι” σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς·

“απευθείας γραμμή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“'Αρχή τοπικής διοίκησης” έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

“γενική παροχή” [Διαγράφηκε]

“γραμμή παροχής” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή δια μέσου της οποίας δυνατόν να παρασχεθεί ή σκοπείται να παρασχεθεί ενέργεια σε καταναλωτή από οποιοδήποτε κύριο αγωγό διανομής·

“Διάταγμα” σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση που χορηγήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του Νόμου αυτού η οποία εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε εταιρεία, πρόσωπο ή Δήμο να αναλάβει οποιαδήποτε ή όλα από τα καθήκοντα που συνδέονται με την παραγωγή, διαβίβαση, μετασχηματισμό, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας·

“Δήμος” σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο εγκαθιδρυμένο βάσει του περί Δήμων Νόμου·

“δημόσιοι σκοποί” [Διαγράφηκε]

“δημόσιος λαμπτήρας” σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρικό λαμπτήρα που χρησιμοποιείται για το φωτισμό οποιασδήποτε οδού ή άλλου δημόσιου τόπου και συντηρείται από οποιοδήποτε Δήμο ή άλλη δημόσια αρχή·

“ενέργεια” σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια όταν παράγεται, προμηθεύεται ή χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από τη διαβίβαση μηνύματος·

“έργα” περιλαμβάνει ηλεκρικές γραμμές, διώρυγες, έργα ποταμών, υδατοφράκτες, σχεδιαζόμενα έργα, διασωληνώσεις, κτίρια, οικοδομήματα, μηχανήματα, πράγματα ή αντικείμενα οποιασδήποτε περιγραφής, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών των κατόχων άδειας ας και την πραγματοποίηση των σκοπών των αναδόχων·

“εταιρεία” σημαίνει οποιοδήποτε σώμα εγγεγραμμένο βάσει του περί Εταιρειών Νόμου και περιλαμβάνει συνεργατική εταιρεία·

“ηλεκτρική γραμμή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“ημερήσια ποινή” σημαίνει ποινή για κάθε ημέρα κατά την οποία ένα αδίκημα συνεχίζεται μετά από καταδίκη για αυτό·

“Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς” έχει την έννοια που αποδίδεται στον  όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“Ιδιωτικοί σκοποί” [Διαγράφηκε]

“Κανονισμοί” σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς βάσει του Νόμου αυτού, για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κοινού ή για την εξασφάλιση κανονικης και επαρκούς παροχής ενέργειας, ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς·

“καταναλωτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς   Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"κάτοχος άδειας" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“κύριος αγωγός” σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία δύναται να τοποθετηθεί υπόγεια ή να ενεγερθεί πάνω από τη γη από τους αναδόχους και διαμέσου της οποίας δυνατό να παρασχεθεί ενέργεια από τους αναδόχους·

“κύριος αγωγός διανομής” σημαίνει το τμήμα οποιουδήποτε κύριου αγωγού το οποίο χρησιμοποιείται για το σκοπό όπως δίδεται αφετηρία στις γραμμές παροχής για τους σκοπούς γενικής παροχής·

“όδος” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οδική αρτηρία επί της οποίας το κοινό έχει δικαίωμα διόδου·

"περιοχή παροχής" σημαίνει την περιοχή, την οποία οι ανάδοχοι ή οι κάτοχοι άδειας δύνανται να προμηθεύουν με ενέργεια δυνάμει αδείας·

“πόλοι καταναλωτή” σημαίνει τα άκρα των ηλεκτρικών γραμμών που βρίσκονται πάνω σε οποιαδήποτε υποστατικά καταναλωτή και ανήκουν σε αυτόν στα οποία η παροχή ενέργειας παρέχεται από τις γραμμές παροχής·

"προμήθεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του  περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"προμηθευτής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“προσγειωμένος” σημαίνει συνδεδεμένος με τη γενική μάζα της γης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται οποιαδήποτε άμεση και ασφαλής εκκένωση ηλεκτρικής ενέργειας προς τη γη·

“ραδιοφωνικές επικοινωνίες” περιλαμβάνει ασύρματη τηλεγραφία, ασύρματη τηλεφωνία, ασύρματη τηλεόραση και την αποστολή και λήψη εικόνων και μουσικής με συσκευή που σχεδιάστηκε ή προσαρμόστηκε για τη χρησιμοποίηση αιθερικών κυμάτων·

“ραδιοφωνική παρεμβολή” σημαίνει την παραγωγή ηλεκτρικών κυμάτων από συσκευή και εξάρτημα η οποία παρεμβάλλεται στη διεξαγωγή της ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας·

“ρεύμα” σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα ή το ποσοστό κατά χρονική μονάδα κατά την οποία παρέχεται ενέργεια·

"σύστημα διανομής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

"σύστημα μεταφοράς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς  Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003·

“τηλεγράφημα” σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλη ανακοίνωση που μεταδίδεται ή προτίθεται να μεταδοθεί με τηλεγραφική γραμμή·

“τηλεγραφική γραμμή” σημαίνει οποιαδήποτε τηλεγραφική ή τηλεφωνική γραμμή, σύρματα, ή άλλη συσκευή που ανήκει ή λειτουργεί ή προτίθεται να τεθεί σε λειτουργία από την Κυβέρνηση ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που κατέχει άδεια βάσει των διατάξεων του περί Τηλεγράφων Νόμου, και επίσης περιλαμβάνει όλα τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά σηματοδοτικά σύρματα που ανήκουν ή λειτουργούν ή προτίθεται να τεθούν σε λειτουργία υπό τη διεύθυνση του Επιθεωρητή του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου ή άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη δεόντως εγκριμένου σιδηρόδρομου.