Αποζημίωση για ζημιά κατά την άσκηση εξουσιών

41. Κατά την άσκηση των εξουσιών σε σχέση με την εκτέλεση των έργων που δόθηκαν σε αυτούς βάσει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Διατάγματος, οι ανάδοχοι προξενούν όσο το δυνατό μικρότερη βλάβη και ενόχληση και προξενούν όσον το δυνατό μικρότερη ζημιά και αποζημιώνουν πλήρως όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για όλη τη ζημιά που αυτά υφίστανται λόγω ή ως συνέπεια της άσκησης τέτοιων εξουσιών, το ποσό τέτοιας αποζημίωσης, σε περίπτωση διαφοράς, αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και κατοχυρώνει όλες τις αρχές και πρόσωπα έναντι όλων των ζημιών και εξόδων σε σχέση με ατυχήματα, ζημιές και βλάβες που προξενήθηκαν σε αυτά λόγω της πράξης ή παράλειψης των αναδόχων ή οποιουδήποτε προσώπου που εργοδοτείται από αυτούς.