Εκτέλεση έργων

14. Ο κάτοχος άδειας εκτελεί όλα τα έργα που σχετίζονται με την άδεια, με τους όρους και τους τρόπους που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, σύμφωνα με σχέδια που εγκρίνονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με το άρθρο 28.