Υποχρέωση αναδόχων να παρέχουν ηλεκτρισμό

15. [Διαγράφηκε]