Υποχρέωση αναδόχων να παρέχουν ηλεκτρισμό

15. Όταν προνοείται παροχή ηλεκτρισμού σε οποιοδήποτε μέρος περιοχής για ιδιωτικούς σκοπούς, τότε, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και εκτός κατά την έκταση που διαφορετικά προβλέπεται από τους όρους του Διατάγματος που εξουσιοδοτεί τέτοια παροχή, κάθε εταιρεία ή πρόσωπο εντός αυτού του μέρους της περιοχής με αίτηση δικαιούται σε παροχή υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους δικαιούται σε ανάλογη παροχή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή πρόσωπο σε τέτοιο μέρος της περιοχής με τις ίδιες συνθήκες.