Ανάδοχοι να εκτελούν έργα

14. Οι ανάδοχοι εκτελούν τα έργα που συνδέονται με την παραγωγή, μετάδοση, και μετασχηματισμό ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο και εντός τέτοιας περιόδου ή περιόδων όπως δυνατό να οριστούν στο Διάταγμα, και εκτελούν τέτοια εργασία διανομής σε οποιοδήποτε μέρος της περιοχής παροχής ως ήθελε απαιτηθεί από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Διάταγμα. Όλα τα έργα εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στο άρθρο 28.