Τιμή για προμήθεια σε δημόσιους λαμπτήρες

56. [Διαγράφηκε]