Τιμή για προμήθεια σε δημόσιους λαμπτήρες

56. Όταν ο Δήμος δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος, η τιμή που πρέπει να χρεώνεται από τους αναδόχους και πρέπει να πληρώνεται σε αυτούς για κάθε ενέργεια που παρέχεται στους δημόσιους λαμπτήρες, και η μέθοδος κατά την οποία αυτές οι επιβαρύνσεις πρέπει να εξακριβώνονται, αν δεν ορίζεται στο Διάταγμα, και η δαπάνη τόσου μέρους της κατασκευής οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής από τους κύριους αγωγούς διανομής των αναδόχων, διευθετούνται με συμφωνία μεταξύ του Δήμου και των αναδόχων και, σε περίπτωση διαφοράς, αποφασίζεται με διαιτησία, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης και του αγωγού διανομής ή άλλων κύριων αγωγών, αν υπάρχουν, οι οποίοι δυνατόν να πρέπει να τοποθετηθούν για το σκοπό, και των τιμών με τις οποίες επιβαρύνονται οι συνήθεις καταναλωτές στην επαρχία.